Інститут

  21 Березня 2019

Шановні вступники 2019 року!

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

з 1 КВІТНЯ 2019 року

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на навчання на базі вищої освіти

(документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):

  за державним замовленням;

УВАГА!

З 1 квітня по 25 червня п.р. триває прийом документів щодо вступу на навчання за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами до нашого Інституту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» для здобуття освітнього ступеня магістра на базі вищої освіти за державним замовленням наступних посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за наявності стажу роботи в органах влади не менше 1 року:

  міських голів міст обласного значення, голів районних, районних у містах рад;

  керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних рад, секретарів міських рад міст обласного значення, заступників міських голів рад міст обласного значення з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів міських рад міст обласного значення, міських голів міст районного значення, селищних і сільських голів, заступників голів районних рад;

  керівників апаратів обласних, районних державних адміністрацій та їх заступників;

  керівників та заступників керівників Департаментів, самостійних управлінь, відділів, служб, завідувачів самостійних секторів обласних, районних державних адміністрацій;

  керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

  державних службовців місцевих прокуратур, судів, посади яких віднесені до 1-5 групи оплати праці.

  за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби;

  за договорами (за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

  за денною, вечiрньою, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Термiн навчання – за усіма формами – 1 рік 4 місяці

Вік вступників не обмежується.

– за державним замовленням та за договорами прийом документів здійснюється відповідно до умов, визначених Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. № 255 зі змінами (далі – Положення).

НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

  за денною формою, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1–9 групи оплати праці або віднесені до першої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

  за вечірньою, заочною (заочно – дистанційною) формами, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1–5 групи оплати праці або віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних випробувань, а саме:

вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

для вступників на навчання за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

  комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

  співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування;

  комп’ютерне тестування з іноземної мови.

Зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань [завантажити]

Програма вступних випробувань до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2019 році>вступне випробування з іноземної мови ] [ комп’ютерне тестування ] [ співбесіда ]

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління», а також за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування».

Терміни прийому документів від вступників:

за державним замовленням:

• для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

– прийом документів з 01 квітня по 25 червня;

– консультації та вступні випробування з 01 по 03 липня;

• для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

– прийом документів з 1 квітня по 24 липня;

– вступні випробування 25 липня;

за договорами:

• для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

– прийом документів з 01 квітня по 25 червня;

– консультації та вступні випробування з 01 по 03 липня;

• для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

– прийом документів з 1 квітня по 24 липня 2019 року;

– вступні випробування 25 липня 2019 року.

Графік
передекзаменаційних консультацій та вступних випробувань
за державним замовленням та за договорами

Назва вступного екзамену Дата проведення
консультації вступне випробування
Для вступнків на навчання за державним замовленням
Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра,
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 01 липня 03 липня
Комп’ютерне тестування з іноземної мови 01 липня 02 липня
Співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 01 липня 03 липня
Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 25 липня 25 липня
Співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 25 липня 25 липня
Для вступників на навчання за договорами
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 01 липня 03 липня
Комп’ютерне тестування з іноземної мови 01 липня 02 липня
Співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 01 липня 03 липня
Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 25 липня 25 липня
Співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 25 липня 25 липня

  за державним контрактом з Національним агентством України з питань державної служби прийом документів здійснюється відповідно до умов, визначених Порядком прийому на навчання за освітньо–професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. № 789 зі змінами.

На навчання за заочною формою приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 груп оплати праці та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої – сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів:

Терміни прийому документів:

• для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

  прийом документів з 01 квітня по 26 липня;

• для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:

  прийом документів з 15 липня по 26 липня;

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань:

  з основ держави і права,

  основ економіки,

  іноземної мови,

  співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Вступні випробування проводяться:

  з 29 липня по 30 липня 2019 року.

На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

НА НАВЧАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ ЗА ДОДАТКОВИМ НАБОРОМ У СЕРПНІ П.Р. ПРИЙМАЮТЬСЯ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКI МАЮТЬ ВИЩУ ОСВIТУ (ДОКУМЕНТ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА АБО ОСВІТНЬО–КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА).

Підставою для зарахування осіб, які вступають на навчання за договором, успішно витримали вступні випробування та пройшли конкурсний відбір, є укладення ними відповідного договору.

Особи, зараховані на навчання до Національної академії за договором, зобов’язані здійснити оплату за надання освітніх послуг після укладення відповідного договору:

Вартість навчання за весь період (1рік 4 місяці)

на денній формі
24 672 грн.
на вечірній формі
19 104 грн.
на заочній
(заочно-дистанційній) формі
19 104 грн.

Платіжні реквізити для оплати за освітні послуги:

Одержувач: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Банк одержувача: Державна казначейська служба України

МФО: 820172

Рахунок: 31259249111257

Код ЄДРПОУ: 23322597

Шановні вступники!

Якщо Ви протягом року отримували доходи у вигляді заробітної плати і понесли витрати по сплаті коштів за навчання до закладів освіти за себе або своїх дітей, Ви маєте право подати до податкової інспекції декларацію (щороку до 1 травня) про доходи і скористатися податковим кредитом та повернути частину сплаченого протягом року податку із заробітної плати.

Увага!

Вступники на основі здобутого ступеня бакалавра проходять вступне випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступник має право подавати оцінку із сертифікату 2019 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь в єдиному вступному іспиті з іноземних мов, здійснюється з 13 травня по 3 червня 2019 року.

У зв’язку з цим, організаційні заходи щодо підготовки до реєстрації вступників, зокрема надання інструктивних матеріалів, буде розпочато після затвердження Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році.

Реєстрація вступників та формування екзаменаційних листків проводяться за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Документи, що подають вступники

за державним замовленням за договорами
Заява встановленого зразка
бланк заяви ]
зразок заповнення заяви ]
Заява встановленого зразка
бланк заяви ]
зразок заповнення заяви ]
зразок заповнення заяви ]
Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку
Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Харківського регіонального інституту державного управління Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Харківського регіонального інституту державного управління
Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців) Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).
Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах) Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра
Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра) Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Копія паспорта (с. 1-2, 10-11) Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків Швидкозшивач паперовий, файл, два поштових конверти з марками
Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Швидкозшивач паперовий, файл, два поштових конверти з марками

УВАГА!

Заява на вступ заповнюється кульковою ручкою синього кольору та подається особисто до приймальної комісії.

Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

(!) Всі дипломи, видані ВНЗ іноземних держав (крім дипломів СРСР, виданих до 15 травня 1992 року) потребують обов’язкової нострифікації.

У цьому випадку вступники подають довідку МОН України.

Початок занять: з 1 вересня 2019 року.


Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, каб.3, тел. (057) 732–65–05

Приймальна комісія працює:

Понеділок – четвер з 9.00 до 17.00;

П’ятниця з 9.00 до 16.00;

Субота з 9.00 до 15.00