Про інститут

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I–IV категорiй.

Сьогоднi Інститут – це сучасний навчально–науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально–науково–методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

За роки свого iснування в Інституті пiдготовлено 4538 магiстрiв державного управлiння та понад 3700 менеджерiв, що навчалися за сумiжними до державного управлiння спецiальностями «Менеджмент органiзацiй» та «Управлiння персоналом i економiка працi», а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно-схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи нову адмiнiстративну культуру, утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місією навчального закладу є освітня та наукова діяльність у сфері професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з метою набуття студентами і слухачами відповідних знань, умінь та навичок для інтеграції в суспільство, творчого й ефективного виконання управлінських функцій, ґрунтуючись на європейських та світових стандартах, перепідготовка та супроводження управлінців упродовж подальшої кар’єри, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Місія закладу реалізується шляхом:

  підготовки на базі вищої освіти фахівців за освітньо–професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю «Державне управління» з наданням кваліфікації «Магістр державного управління» за денною (18 місяців), вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання (30 місяців);

  підготовки фахівців найвищої кваліфікації з наданням наукового ступеня кандидата, доктора наук у галузі державного управління через аспірантуру, докторантуру з відривом та без відриву (аспірантура) від виробництва, проведення наукових досліджень у галузі державного управління;

   підготовки на базі повної середньої освіти фахівців за напрямами "Менеджмент" та "Економіка і підприємництво" за освітньо–професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста за денною (4 і 5 років) та заочною (4,5 і 6 років) формами навчання;

  перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій північно–східного регіону України за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами постійно діючих і короткотермінових тематичних семінарів;

  розвитку загальної, духовної та фізичної культури слухачів і студентів через надання додаткових послуг, що знаходяться поза межами навчальних програм ( вибір додаткових (факультативних) дисциплін, доступ до світових джерел інформації, можливість вивчення другої іноземної мови, участі в роботі Інституту розвитку культури та мистецтв, закордонному стажуванні, заняттях з фізичної підготовки тощо).

Пріоритетні напрями розвитку

РІШЕННЯ серпневих зборів науково–педагогічних працівників і співробітників Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Враховуючи концептуальні засади реформування Академії та з метою подальшого розвитку Інституту пропонується:

  посилити роботу в напрямку залучення зарубіжних та українських фондів до розроблення спільних наукових програм та проектів;

  активізувати роботу щодо пропагування інтелектуальних продуктів, створених науковцями Інституту, зокрема в системі органів державного управління і органів місцевого самоврядування Харківської, Полтавської, Луганської та Сумської областей;

  посилити наукову складову в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного управління та місцевого самоврядування;

  створити потужне наукове підґрунтя для розвитку державної служби та навчання державних службовців в Україні, які ще не зовсім адаптовані до нової політичної та демократичної систем;

  провести реорганізацію форм проведення наукових досліджень (враховуючи можливість створення міжкафедральних наукових творчих колективів, секторів, лабораторій, аналітичних груп тощо);

  розробити процедури щодо забезпечення якості наукових та дисертаційних досліджень, які виконуються в Інституті;

  посилити конкурсну складову у виконанні наукових досліджень, упровадити в Інституті систему матеріального заохочення за найбільш суттєві розробки в галузі науки «Державне управління»;

  упровадити програмно–цільовий підхід у плануванні і виконанні фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

  практикувати внутрішній тендер на найбільш актуальні розробки наукових творчих колективів Інституту;

  створити банк даних наукових розробок Інституту з відповідним оформленням авторських та суміжних прав;

  покращити взаємодію з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо впровадження результатів науково–дослідної діяльності в їхню роботу;

  посилити забезпечення навчального процесу новітніми доробками та напрацюваннями українських та зарубіжних науковців;

  посилити роботу в напрямку залучення студентів до виконання науково–дослідних робіт.

У розвиток матеріально–технічної бази Інституту:

  поліпшити стан навчальних, житлових та службових приміщень будівель Інституту, затвердити проект реконструкції корпусу «А», що дасть можливість збільшити кількість лекційних аудиторій та класних кімнат на 800 м2.

З метою забезпечення демократизації, відкритості, прозорості, інформативності та ефективності в діяльності Інституту, формування його позитивного іміджу:

  продовжити роботу над web–сайтом Інституту та посилити інформаційну активність, розширити висвітлення діяльності Інституту в ЗМІ;

  систематизувати та впорядкувати співпрацю кафедр з органами влади, формувати систему філіалів кафедр в територіальних органах влади;

  проводити пошук перспективних напрямків дослідження, грантів, стажувань через мережу Інтернет;

  розширювати базу навчальної практики студентів та слухачів на засадах співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами;

  запровадити підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування в навчальних закладах за кордоном.