Починаючи з середини 2021 року Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна функціонує у складі провідного університету України – Каразінського університету з понад 200-річною історією. До 2021 року Інститут функціонував як Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України.

Інститут став провiдним державним навчальним закладом IV рiвня акредитацiї, який покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах публічної влади на посадах I–IV категорiй.

Сьогоднi Інститут – це сучасний навчально–науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут розвивається і постiйно вдосконалює систему навчально-науково–методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед громадськостi.

Від початку свого заснування у 1995 році, Інститут пiдготував понад 6000 магiстрiв державного управлiння та понад 4600 менеджерiв, які навчалися за сумiжними до державного управлiння спецiальностями «Менеджмент органiзацiй» та «Управлiння персоналом i економiка працi», а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів – з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно-схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи високу адмiнiстративну культуру і утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місія – освітня та наукова діяльність у сфері професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з метою набуття студентами і слухачами відповідних знань, умінь та навичок для інтеграції в суспільство, творчого й ефективного виконання управлінських функцій, ґрунтуючись на європейських та світових стандартах, перепідготовка та супроводження управлінців упродовж подальшої кар’єри, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Місія Інституту реалізується шляхом:

– підготовки на базі вищої освіти фахівців за освітньо–професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю «Державне управління» з наданням кваліфікації «Магістр державного управління» за денною (18 місяців), вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання (30 місяців);

– підготовки фахівців найвищої кваліфікації з наданням наукового ступеня кандидата, доктора наук у галузі державного управління через аспірантуру, докторантуру з відривом та без відриву (аспірантура) від виробництва, проведення наукових досліджень у галузі державного управління; підготовки на базі повної середньої освіти фахівців за напрямами “Менеджмент” та “Економіка і підприємництво” за освітньо–професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста за денною (4 і 5 років) та заочною (4,5 і 6 років) формами навчання;

– перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Північно-Східного регіону України за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами постійно діючих і короткотермінових тематичних семінарів;

– розвитку загальної, духовної та фізичної культури слухачів і студентів через надання додаткових послуг, що знаходяться поза межами навчальних програм ( вибір додаткових (факультативних) дисциплін, доступ до світових джерел інформації, можливість вивчення другої іноземної мови, участі в роботі Інституту розвитку культури та мистецтв, закордонному стажуванні, заняттях з фізичної підготовки тощо).

– посилити роботу в напрямку залучення зарубіжних та українських фондів до розроблення спільних наукових програм та проектів;

активізувати роботу щодо пропагування інтелектуальних продуктів, створених науковцями Інституту, зокрема в системі органів державного управління і органів місцевого самоврядування Харківської, Полтавської, Луганської та Сумської областей;

– посилити наукову складову в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного управління та місцевого самоврядування;

– створити потужне наукове підґрунтя для розвитку державної служби та навчання державних службовців в Україні, які ще не зовсім адаптовані до нової політичної та демократичної систем;

– провести реорганізацію форм проведення наукових досліджень (враховуючи можливість створення міжкафедральних наукових творчих колективів, секторів, лабораторій, аналітичних груп тощо);

– розробити процедури щодо забезпечення якості наукових та дисертаційних досліджень, які виконуються в Інституті;

– посилити конкурсну складову у виконанні наукових досліджень, упровадити в Інституті систему матеріального заохочення за найбільш суттєві розробки в галузі науки «Державне управління»;

– упровадити програмно–цільовий підхід у плануванні і виконанні фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

– практикувати внутрішній тендер на найбільш актуальні розробки наукових творчих колективів Інституту;

– створити банк даних наукових розробок Інституту з відповідним оформленням авторських та суміжних прав;

– покращити взаємодію з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо впровадження результатів науково–дослідної діяльності в їхню роботу;

– посилити забезпечення навчального процесу новітніми доробками та напрацюваннями українських та зарубіжних науковців;

– посилити роботу в напрямку залучення студентів до виконання науково–дослідних робіт.

Щодо розвитку матеріально–технічної бази Інституту – поліпшити стан навчальних, житлових та службових приміщень будівель Інституту, затвердити проект реконструкції корпусу «А», що дасть можливість збільшити кількість лекційних аудиторій та класних кімнат на 800 м2.

Щодо забезпечення відкритості, прозорості, інформативності та ефективності в діяльності Інституту

– продовжити роботу над web–сайтом Інституту та посилити інформаційну активність, розширити висвітлення діяльності Інституту в ЗМІ;

– систематизувати та впорядкувати співпрацю кафедр з органами влади, формувати систему філіалів кафедр в територіальних органах влади;

– проводити пошук перспективних напрямків дослідження, грантів, стажувань через мережу Інтернет;

– розширювати базу навчальної практики студентів та слухачів на засадах співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами;

– запровадити підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування в навчальних закладах за кордоном.