Ліцензії, сертифікати
№ з/р Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Сертифікат про акредитацію спеціальності* Термін дії сертифіката про акредитацію
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка серія ІД № 21001139 від 18.01.2018 01.07.2022
2 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент серія НД № 2183663 від 27.06.2017 01.07.2025
3 07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування серія НД № 2183664 від 27.06.2017 01.07.2025
4 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність серія ІД № 21001140 від 18.01.2018 01.07.2022
5 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування серія НД № 21836654 від 27.06.2017 01.07.2025
6 0305 Економіка та підприємництво 6.030505 Управління персоналом та економіка праці серія НД ІІ № 2186249 від 10.07.2017 01.07.2022
7 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент серія НД ІІ № 2175590 01.07.2025
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
8 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка серія НД № 2193310 від 18.09.2017 01.07.2022
9 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент серія НД № 2193312 від 18.09.2017 01.07.2022
10 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність серія НД № 2193311 від 18.09.2017 01.07.2022
11 07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування серія НД № 2193313 від 18.09.2017 01.07.2022
12 28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування серія НД№ 2193314 від 18.09.2017 01.07.2022

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Довідка про включення до Державного реєстру внз України

Нормативні акти

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР

ЗАКОН України “Про державну службу” вiд 16.12.1993 № 3723-XII

ЗАКОН України “Про місцеве самоврядування в Україні” вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР

ЗАКОН України “Про службу в органах місцевого самоврядування” вiд 07.06.2001 № 2493-III

ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка” Кабінет Міністрів України від 31.03.2015 № 193

ПОСТАНОВА Кабінета Міністрів України “Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії” вiд 01.04.2013 № 255

НОРМАТИВНО–ПРАВОВІ акти з реформування вищої освіти

ХарРІ НАДУ

Статут Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Штатний розпис Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України [ загальний фонд ] [ спеціальний фонд ]

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 25 жовтня 2016 р. № 10/221-3

  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління

  Положення про приймальну комісію Харківського регіонального інституту державного управління

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ХарРІ НАДУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТІВ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ГРАНТІВ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ В ХарРІ НАДУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, НАБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2020-2024 роки

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України

Про введення в дію порядку “Про організацію проведення поточного і семестрового котролю для здобувачів вищої освіти”

ПОРЯДОК проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в умовах карантину

ПОРЯДОК проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ план роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2020 рік

КОДЕКС академічної доброчесності в Національній академії державного управління при Президентові України

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ЗА 2019 РІК

Проекти

1. КОНЦЕПЦІЯ реформування та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки.

2. Проект Стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017–2021 роки.