В.о.завідувача кафедри –
доктор наук з
державного управління,
професор
Мартиненко
Василь Миколайович

Створена у 1996 році для забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей і мала первинну назву «Кафедра державного управління, економіки та фінансів».

З 1997 року кафедра є випусковою за спеціальністю «Державне управління», а з 2003 року стала випусковою ще й за спеціальністю «Менеджмент», внаслідок чого була перейменована в «Кафедру державного управління та менеджменту».

Рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ від 30 жовтня 2012 р. № 10/175 та у відповідності до Наказу директора Інституту № 512–к від 31.10.2012 р. з 1 січня 2013 року дві кафедри – кафедра державного управління та менеджменту (з вересня 2012 року її очолювала д. держ. упр., проф. Коротич О.Б.) і кафедра публічного адміністрування та кадрової політики (з вересня 2005 року її очолював д. держ. упр., проф. Мартиненко В.М.), були об’єднані у кафедру державного управління – випускову у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління», а з 2016 року випусковою ще й за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за бакалаврською і магістерською програмами.

Основними напрямками діяльності кафедри є:

• підготовка магістрів за спеціальностями «Державне управління» і «Публічне управління та адміністрування» на факультеті підготовки магістрів державного управління;
• підготовка бакалаврів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» і «Менеджмент» на факультеті соціально–економічного управління;
• проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
• виконання проектних робіт з питань оптимізації діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування;
• надання консультативних послуг з питань реформування та розвитку публічної служби.

Кафедрою викладаються наступні модулі:

Основні дисципліни:

• Інноваційні технології професійного навчання
• Інституціональне забезпечення публічної влади
• Кадрова політика і державна служба
• Організаційно–правові засади державного управління
• Публічна комунікація і ділова мова в публічному
• Публічна служба
• Публічна служба / Кадровий менеджмент
• Стратегічне управління
• Теорія і історія державного управління
• Адміністрування, адміністративний аудит і відповідальність
• Антикризове управління
• Відкрите врядування та ефективна держава
• Демократична модернізація інститутів публічної сфери
• Демократичне врядування як інструмент розвитку публічної сфери
• Державне управління в країнах – членах ЄС (національний рівень)
• Етика та етикет ділового спілкування на публічній службі
• Інституційні реформи у публічній сфері
• Кадрова робота на публічній службі
• Керівник у державних інституціях
• Керування проектами
• Комунікації в державних інституціях
• Контроль адміністративної діяльності у сфері публічного управління
• Контроль у державних інституціях
• Лідерство та управління розвитком персоналу на публічній службі
• Моделі публічної служби у зарубіжних країнах
• Національні пріоритети демократичного врядування у публічній сфері
• Психологія та іміджелогія у сфері публічного управління
• Публічна служба в місцевому самоврядуванні
• Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування
• Стратегічне партнерство у державно–публічній сфері
• Сучасні концепції публічного управління
• Сучасні технології державно–громадських консультацій
• Тайм–менеджмент посадовця
• Технології проектного управління в публічній сфері
• Управління міжнародними проектами
• Управлінські засади формування та реалізації державної кадрової політики в Україні

Основні дисципліни:

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

• Вступ до спеціальності
• Історія України, української культури та державотворення
• Публічний менеджмент
• Статистика і методи досліджень
• Теорія організації
• Теорія та практика публічного адміністрування

Спеціальність «Менеджмент»

• Антикризове управління
• Державне та регіональне управління
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 1. Теорія організації
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 4. Теорія організації
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 5. Самоменеджмент
• Основи теорії систем і системного аналізу
• Психологія

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура)

• захищено докторських дисертацій – 6
• здійснюють підготовку докторських дисертацій – 5
• захищено кандидатських дисертацій – 36
• здійснюють підготовку кандидатських дисертацій – 6

Основні навчально–методичні публікації

1. Мельтюхова Н.М. Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному : монографія / Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 180 с.
2. Керівник в системі державного управління [Текст] : навчальний посібник / [під ред. Коротич О.Б., Радченко О.В., Боковикова Ю.В. та ін.]. – Х.: Вид–во ДокНаукДержУпр, 2014. – 252 с.
3. Мартиненко В.М. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова; за заг. ред. д.держ. упр., проф. В.М. Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 208 с.
4. Кадрова політика і державна служба: опорний конспект лекцій / [уклад.: В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 48 с.
5. Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.В. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с.
6. Комунікації у державних інституціях: навч. посіб./ О.Б. Коротич. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012 – 200 с.
7. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 256 с.
8. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д–ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 306 с.
9. Теорія та історія державного управління: [навч. посібник] / [Н. М. Мельтюхова, Г.С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк та ін.]. – К.: «Видничий дім Професіонал», 2008. – 288 с.
10. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно–управлінські виміри / Корженко В.В., Мельтюхова Н.М., Одінцова Г.С. // [Монографія] / За заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 268 с.
11. Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади / Н.М. Мельтюхова, В.В. Корженко, Г.С. Одінцова та ін.; За заг.ред. Н.М. Мельтюхової / Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 244 с.
12. Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 136 с.
13. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.І. Мостового, О.Ф. Мельников. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 152 с.
14. Миронова Н.С., Нікітін В.В. Організаційно–правові засади державного управління. Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 110 с.
15. Миронова Н.С. Контроль в державних інституціях. Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 46 с.
16. Мельтюхова Н.М., Євдокимов В.О. Психологічні аспекти управлінської діяльності: Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 37 с.

Наукові напрямки кафедриї

На кафедрі сформовано і діє два наукових творчих колективи: «Кадри» та «Реформа». На кафедрі виконано 16 науково–дослідних робіт за Комплексним науковим проектом Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР – ОК № 0201U004833), а саме:
• Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади (№ держреєстрації 0100U001209);
• Вдосконалення структурно–функціонального забезпечення діяльності територіальних органів влади (№ держреєстрації 0105U002743);
• Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації системи публічного управління (№ держреєстрації 0109U002130 );
• Інноваційні механізми забезпечення професіоналізації функціональної діяльності кадрових служб у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0109U004867);
• Інституційне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні (№ держреєстрації 0116U003317);
• Комплексно–наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби (№ держреєстрації 0111U002651);
• Механізми узгодження інтересів учасників державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0112U001163);
• Науково–методичне забезпечення соціальної складової реалізації державної політики сталого розвитку органами публічної влади (№ держреєстрації 0114U002454);
• Підвищення ефективності та якості діяльності керівників в органах державної влади (№ держреєстрації 0111U002652);
• Підвищення результативності взаємодії органів державного управління і органів місцевого самоврядування (№ держреєстрації 0111U002649);
• Психодіагностика як ефективний інструмент реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0107U012333);
• Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0109U004869);
• Розвиток публічної служби в умовах демократизації державного управління (№ держреєстрації 0112U001160);
• Розвиток системи публічного адміністрування в сучасній Україні (№ держреєстрації 0109U002131);
• Розробка методики підвищення ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій (№ держреєстрації 0103U000842);
• Розробка методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради (№ держреєстрації 0107U000576);
• Формування та механізми реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0106U001260);
• Формування та розвиток системи публічного управління на сучасному етапі державотворення в Україні (№ держреєстрації 0116U007245).

Основні наукові публікації

«Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади» (2007 р.);
«Кадрова політика і державна служба у сфері публічного управління (регіональний аспект)» (2008 р.);
«Соціальне партнерство державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління» (2009 р.);
«Публічне адміністрування в Україні» (2012 р.);
«Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку» (2013 р.);
«Керівник в системі державного управління» (2014 р.).

Колектив кафедри:

В.о.завідувача кафедри – д. держ. упр. Мартиненко Василь Миколайович

професор – д.держ.упр., проф. Коротич Олена Борисівна

доцент — к.держ.упр., доц.Набока Людмила Віталіївна

професор — д.держ.упр., доц.Дідок Юлія Валентинівна

доцент — к.е.н., доц.Євдокимов Вадим Олександрович

доцент — к.держ.упр., доц.Кузнєцов Андрій Олегович

доцент — к.держ.упр., доц.Кирій Сергій Леонідович

доцент — к.держ.упр., доц.Боковикова Юлія Володимирівна

доцент — к.держ.упр.Коняєва Віта Вікторівна

доцент — к.держ.упр.Кулініч Олег Васильович

доцент — к.держ.упр.Макаренко Олександр Михайлович

доцент — к.держ.упр.Сергєєва Людмила Миколаївна

старший лаборантКаліберова Ірина Володимирівна

Телефон кафедри:

E-mail: kafedraduds@ukr.net