Кафедра державного управління

Завідувач кафедри –
доктор наук з
державного управління,
професор
Мартиненко
Василь Миколайович

Створена у 1996 році для забезпечення навчального процесу з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей і мала первинну назву «Кафедра державного управління, економіки та фінансів».

З 1997 року кафедра є випусковою за спеціальністю «Державне управління», а з 2003 року стала випусковою ще й за спеціальністю «Менеджмент», внаслідок чого була перейменована в «Кафедру державного управління та менеджменту».

Рішенням Вченої ради ХарРІ НАДУ від 30 жовтня 2012 р. № 10/175 та у відповідності до Наказу директора Інституту № 512–к від 31.10.2012 р. з 1 січня 2013 року дві кафедри – кафедра державного управління та менеджменту (з вересня 2012 року її очолювала д. держ. упр., проф. Коротич О.Б.) і кафедра публічного адміністрування та кадрової політики (з вересня 2005 року її очолював д. держ. упр., проф. Мартиненко В.М.), були об’єднані у кафедру державного управління – випускову у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління», а з 2016 року випусковою ще й за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за бакалаврською і магістерською програмами.

Основними напрямками діяльності кафедри є:

  підготовка магістрів за спеціальностями «Державне управління» і «Публічне управління та адміністрування» на факультеті підготовки магістрів державного управління;

  підготовка бакалаврів за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» і «Менеджмент» на факультеті соціально–економічного управління;

  проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

  виконання проектних робіт з питань оптимізації діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування;

  надання консультативних послуг з питань реформування та розвитку публічної служби.

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

Факультет підготовки магістрів державного управління
Основні дисципліни:

  Інноваційні технології професійного навчання

  Інституціональне забезпечення публічної влади

  Кадрова політика і державна служба

  Організаційно–правові засади державного управління

  Публічна комунікація і ділова мова в публічному

  Публічна служба

  Публічна служба / Кадровий менеджмент

  Стратегічне управління

  Теорія і історія державного управління

  Адміністрування, адміністративний аудит і відповідальність

  Антикризове управління

  Відкрите врядування та ефективна держава

  Демократична модернізація інститутів публічної сфери

  Демократичне врядування як інструмент розвитку публічної сфери

  Державне управління в країнах – членах ЄС (національний рівень)

  Етика та етикет ділового спілкування на публічній службі

  Інституційні реформи у публічній сфері

  Кадрова робота на публічній службі

  Керівник у державних інституціях

  Керування проектами

  Комунікації в державних інституціях

  Контроль адміністративної діяльності у сфері публічного управління

  Контроль у державних інституціях

  Лідерство та управління розвитком персоналу на публічній службі

  Моделі публічної служби у зарубіжних країнах

  Національні пріоритети демократичного врядування у публічній сфері

  Психологія та іміджелогія у сфері публічного управління

  Публічна служба в місцевому самоврядуванні

  Результативність і ефективність публічної служби і адміністрування

  Стратегічне партнерство у державно–публічній сфері

  Сучасні концепції публічного управління

  Сучасні технології державно–громадських консультацій

  Тайм–менеджмент посадовця

  Технології проектного управління в публічній сфері

  Управління міжнародними проектами

  Управлінські засади формування та реалізації державної кадрової політики в Україні

Факультет соціально–економічного управління
Основні дисципліни:

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

  Вступ до спеціальності

  Історія України, української культури та державотворення

  Публічний менеджмент

  Статистика і методи досліджень

  Теорія організації

  Теорія та практика публічного адміністрування

Спеціальність «Менеджмент»

  Антикризове управління

  Державне та регіональне управління

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 1. Теорія організації

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 4. Теорія організації

  Менеджмент і адміністрування. Модуль 5. Самоменеджмент

  Основи теорії систем і системного аналізу

  Психологія

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура)

  захищено докторських дисертацій – 6

  здійснюють підготовку докторських дисертацій – 5

  захищено кандидатських дисертацій – 36

  здійснюють підготовку кандидатських дисертацій – 6

Основні навчально–методичні публікації

1. Мельтюхова Н.М. Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному : монографія / Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 180 с.

2. Керівник в системі державного управління [Текст] : навчальний посібник / [під ред. Коротич О.Б., Радченко О.В., Боковикова Ю.В. та ін.]. – Х.: Вид–во ДокНаукДержУпр, 2014. – 252 с.

3. Мартиненко В.М. Кадрова політика і державна служба : навч. посіб. / В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова; за заг. ред. д.держ. упр., проф. В.М. Мартиненка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 208 с.

4. Кадрова політика і державна служба: опорний конспект лекцій / [уклад.: В.М. Мартиненко, Ю.В. Конотопцева, В.М. Щегорцова]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 48 с.

5. Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.В. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с.

6. Комунікації у державних інституціях: навч. посіб./ О.Б. Коротич. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012 – 200 с.

7. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб./ [В.Б. Дзюндзюк, О.Б. Коротич, Н.М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 256 с.

8. Публічне адміністрування в Україні: [Навч. посібник] / [за заг. ред. д–ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 306 с.

9. Теорія та історія державного управління: [навч. посібник] / [Н. М. Мельтюхова, Г.С. Одінцова, В. Б. Дзюндзюк та ін.]. – К.: «Видничий дім Професіонал», 2008. – 288 с.

10. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно–управлінські виміри / Корженко В.В., Мельтюхова Н.М., Одінцова Г.С. // [Монографія] / За заг. ред. В.В. Корженка, Н.М. Мельтюхової. Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 268 с.

11. Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади / Н.М. Мельтюхова, В.В. Корженко, Г.С. Одінцова та ін.; За заг.ред. Н.М. Мельтюхової / Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 244 с.

12. Одінцова Г.С., Мельтюхова Н.М. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій і методичні вказівки до проведення практичних занять. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 136 с.

13. Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.І. Мостового, О.Ф. Мельников. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 152 с.

14. Миронова Н.С., Нікітін В.В. Організаційно–правові засади державного управління. Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 110 с.

15. Миронова Н.С. Контроль в державних інституціях. Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 46 с.

16. Мельтюхова Н.М., Євдокимов В.О. Психологічні аспекти управлінської діяльності: Опорний конспект лекцій. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 37 с.

Наукові напрямки кафедри

На кафедрі сформовано і діє два наукових творчих колективи: «Кадри» та «Реформа». На кафедрі виконано 16 науково–дослідних робіт за Комплексним науковим проектом Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР – ОК № 0201U004833), а саме:

 1. Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади (№ держреєстрації 0100U001209);
 2. Вдосконалення структурно–функціонального забезпечення діяльності територіальних органів влади (№ держреєстрації 0105U002743);
 3. Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації системи публічного управління (№ держреєстрації 0109U002130 );
 4. Інноваційні механізми забезпечення професіоналізації функціональної діяльності кадрових служб у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0109U004867);
 5. Інституційне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні (№ держреєстрації 0116U003317);
 6. Комплексно–наскрізна технологія оцінювання персоналу публічної служби (№ держреєстрації 0111U002651);
 7. Механізми узгодження інтересів учасників державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0112U001163);
 8. Науково–методичне забезпечення соціальної складової реалізації державної політики сталого розвитку органами публічної влади (№ держреєстрації 0114U002454);
 9. Підвищення ефективності та якості діяльності керівників в органах державної влади (№ держреєстрації 0111U002652);
 10. Підвищення результативності взаємодії органів державного управління і органів місцевого самоврядування (№ держреєстрації 0111U002649);
 11. Психодіагностика як ефективний інструмент реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0107U012333);
 12. Реалізація державно–управлінських відносин на регіональному рівні (№ держреєстрації 0109U004869);
 13. Розвиток публічної служби в умовах демократизації державного управління (№ держреєстрації 0112U001160);
 14. Розвиток системи публічного адміністрування в сучасній Україні (№ держреєстрації 0109U002131);
 15. Розробка методики підвищення ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій (№ держреєстрації 0103U000842);
 16. Розробка методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради (№ держреєстрації 0107U000576);
 17. Формування та механізми реалізації регіональної кадрової політики у сфері публічного управління (№ держреєстрації 0106U001260);
 18. Формування та розвиток системи публічного управління на сучасному етапі державотворення в Україні (№ держреєстрації 0116U007245).

Основні наукові публікації

 1. «Структурно–функціональне забезпечення діяльності територіальних органів влади» (2007 р.);
 2. «Кадрова політика і державна служба у сфері публічного управління (регіональний аспект)» (2008 р.);
 3. «Соціальне партнерство державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління» (2009 р.);
 4. «Публічне адміністрування в Україні» (2012 р.);
 5. «Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку» (2013 р.);
 6. «Керівник в системі державного управління» (2014 р.).

Трудовий колектив кафедри:

Завідувач кафедри – д. держ. упр. Мартиненко Василь Миколайович

професор – д.держ.упр., проф. Коротич Олена Борисівна

доцент — к.держ.упр., доц.Набока Людмила Віталіївна

доцент — к.вет.н., доц.Дідок Юлія Валентинівна

доцент — к.е.н., доц.Євдокимов Вадим Олександрович

доцент — к.держ.упр., доц.Кузнецов Андрій Олегович

доцент — к.держ.упр., доц.Кирій Сергій Леонідович

доцент — к.держ.упр., доц.Конотопцева Юлія Володимирівна

доцент — к.держ.упр., доц.Щегорцова Вікторія Миколаївна

доцент — к.держ.упр., доц.Боковикова Юлія Володимирівна

доцент — к.держ.упр.Коняєва Віта Вікторівна

доцент — к.держ.упр.Кулініч Олег Васильович

доцент — к.держ.упр.Макаренко Олександр Михайлович

доцент — к.держ.упр.Сергєєва Людмила Миколаївна

старший лаборантКаліберова Ірина Володимирівна

Телефон кафедри:

E-mail: kafedraduds@ukr.net