спеціалізація “Організація та економіка підприємництва”

Галузь знань: 

Освітній ступінь: 

Форма навчання: 

Строк навчання: 

Випускаюча кафедра: 

Перелік конкурсних предметів у
2018 році: 

Управління та адміністрування

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Денна / Заочна; Денна

4 роки / 4 роки 5 місяців; 1 рік 5 місяців

Управління персоналом та економіки праці

Українська мова та література;
Математика;
Історія України або іноземна мова або географія

Підприємницька діяльність є рушійною силою економічного зростання розвинутих країн світу та дозволяє втілювати в практику інноваційні ідеї, створювати нові підприємства та робочі місця, відкривати нові ринки, а також сприяє створенню новітніх навичок та професійних здібностей. Кожен вид підприємницької діяльності відрізняється за розмірами, сферою діяльності та організаційно-правовою формою та вимагає відповідного управління.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з підготовки компетентних фахівців, які за вимогами сучасного ринку праці зможуть ефективно аналізувати ресурси, процеси і результати діяльності підприємства, розробляти загальні та функціональні стратегії підприємства і організовувати та здійснювати власний бізнес. Метою програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка високо кваліфікованих фахівців в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах і організаціях різних форм власності, інвестиційно-консалтингових фірмах, або успішно започаткувати власну справу.

Випусники зможуть зайняти такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

  директор малого підприємства за видами економічної діяльності;

  керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;

  керівник підприємства сфери послуг;

  директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);

  директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

  директор малої торговельної фірми;

  керівник магазину;

  комерсант;

  завідувач торговельного залу;

  менеджер роздрібної та оптової торгівлі;

  менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

  фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;

  фахівець із біржових операцій;

  аукціоніст (ліцитатор);

  торговельний брокер (маклер).

Структура освітньо–професійної програми
підготовки бакалаврів

Галузь знань 07. «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 076. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Організація та економіка підприємництва»

Складові освітньо–професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Загальний цикл 86 2580 36
Базові навчальні дисципліни 67 2010 28
Варіативні навчальні дисципліни 19 570 8
Професійний цикл 125,5 3765 52
Базові навчальні дисципліни 78 2340 32
Варіативні навчальні дисципліни 47,5 1425 20
Цикл практичної підготовки 10,5 315 4
Виконання дипломної роботи 15 450 6
Державна атестація 3 90 2
Загальна кількість 240 7200 100

Протягом навчання за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність студенти вивчатимуть 69 (з них 39 дисциплін вільного вибору) навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземна мова, філософія, логіка.

До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належить: політична економія, історія економіки та економічної думки, інформатика, вища та прикладна економіка, мікроекономіка, макроекономіка, системи технологій в промисловості, аналіз ринків тощо.

До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: підприємництво, основи товарознавства, біржова діяльність, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація виробництва тощо.

Структура освітньо–професійної програми
підготовки магістрів

Галузь знань 07. «Управління та адміністрування»,
спеціальність: 076. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Організація та економіка підприємництва»

Складові освітньо-професійної програми Загальна кількість Структура, %
кредитів ЄКТС годин
Загальний цикл 69 2070 76
Базові навчальні дисципліни 42 1260 47
Варіативні навчальні дисципліни 27 810 29
Цикл практичної підготовки 7,5 225 8
Виконання магістерської роботи 12 360 13
Державна атестація 1,5 45 3
Загальна кількість 90 2700 100