На виконання Постанови КМУ №153 від 15 лютого 2002 і згідно з Постановою КМУ № 629 від 28.08.2013 щодо оприлюднення реципієнтом МТД на власному веб-сайті відомостей про укладення грантової угоди інформуємо, що ХарРІ НАДУ при Президентові України отримає міжнародну технічну допомогу у вигляді гранту від програми ЄС Еразмус+ на виконання проекту’ “Академічна протидія гібридним загрозам” (610133-ЕРР-1-2019-1-FІ-ЕРРКА2-СВНЕ-JP), термін дії 15.11.2019 – 14.11.2022, про що 26.11.2019 було укладено грантову угоду №2019 – 2013/001-001 між Агентством-грантодавцем ЕАСЕА і грантхолдером проекту Університетом Ювяскюля, Фінляндія.

Проект «Академічна протидія гібридним загрозам»

«Академічна відповідь на гібридні загрози»
Наприкінці 2020 року Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України отримав в рамках фінансування європейським Виконавчим Агентством з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА) проєкту ЕРАЗМУС + «Академічна відповідь на гібридні загрози» (WARN) комп’ютерну техніку і мультимедійне обладнання для доукомплектації 3-х спеціалізованих навчальних лабораторій.
Для цієї мети ХарРІ НАДУ виділив три аудиторії (№№ 12а, 13а та 14а корпусу А), які об’єднані в єдиний навчальний комплекс для проведення практичних занять з проблем протидії гібридним загрозам з можливістю застосування новітніх навчальних методик: таких як тренінги, мозковий штурм, ситуаційні ігри, динамічний фактчекінг та ін.
Отримане комп’ютерне обладнання, буде доповнено ще двадцятьма комп’ютерами Інституту і забезпечено доступом до широкосмугової мережі Інтернет.
Мультимедійні проєктори, принтери і вебкамери дозволять не тільки повністю укомплектувати зазначені аудиторії з кількістю 40 робочих місць (навчальні та місця викладачів), а й вирішувати науково-практичні завдання проекту. Таким чином, отримане обладнання і устаткування Інституту об’єднується в єдиний лабораторний комплекс ХарРІ НАДУ, націлений на виконання завдань проекту.
Наразі тривають інженерні роботи по технічному забезпеченню лабораторій.

спецификация (Докладніше…)

“Academic Response to Hybrid Threats”

At the end of 2020, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of NAPA under the President of Ukraine received computer and multimedia equipment for the completion of three specialized training laboratories within the framework of the ERASMUS+ project “Academic Response to Hybrid Threats” (WARN) financed by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).
For this purpose, KRI NAPA has provided three classrooms (## 12a, 13a and 14a of Building A), which are combined into a single educational complex for practical training on the issues of combating hybrid threats with the possibility of using the latest educational techniques, such as training, brainstorming, situational games, dynamic fact-checking, etc.
The received computer equipment will be supplemented by twenty more computers of the Institute and provided with access to the broadband Internet.
The multimedia projectors, printers and webcams will allow not only to fully equip the audiences with 40 workstations (for students and instructors), but also to solve scientific and practical problems of the project. Thus, the received equipment and the facilities of the Institute are combined into a single laboratory complex of KRI NAPA, aimed at fulfilling the tasks of the project.
Engineering works on the technical support of laboratories are currently underway.

   ПРОГРАМА практико-орієнтованого семінару для представників громадських організацій – учасників АТО (ООС) «Протидія інформаційним впливам в умовах гібридних загроз» в рамках проєкту «Патріоти – до влади» та проєкту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» . 25.09.2021