Факультет соціально–економічного управління (ФСЕУ)

Декан факультету –
Козлов
Костянтин Іванович

Факультет соціально–економічного управління було створено у 1998 році.

Факультет соціально–економічного управління є основним організаційним і навчально–науковим структурним підрозділом Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Факультет об'єднує деканат і кафедри інформаційних технологій і систем управління, економічної політики та менеджменту, управління персоналом та економіки праці, що проводять навчально–виховну і методичну діяльність з одного із напрямів або спеціальностей або навчальних дисциплін.

Факультет здійснює підготовку за двома рівнями освіти: першим (бакалаврським) і другим (магістерським) за такими спеціальностями:

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
на факультеті соціально-економічного управління

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензійний обсяг Нормативні терміни навчання
Шифр Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
Перший (бакалаврський) рівень
0305 Економіка та підприємництво 6.030505 Управління персоналом та економіка праці 50 3 роки 10 місяців 4 роки 5 місяців
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 100
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 50
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 100
074 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування 50
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 50
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 75
Другий (магістерський) рівень
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 40 1 рік 6 місяців 1 рік 10 місяців
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 80
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 40

Сьогодні на факультеті соціально–економічного управління за суміжними до публічного управління спеціальностями навчається 671 студентів, з них 364 за денною формою навчання.

Телефон деканату: (057) 732–76–76, (057) 732–91–83

E-mail: fseu@ukr.net

Основною метою діяльності факультету є провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями, які спроможні успішно працювати в сучасному конкурентному середовищі в Україні та за кордоном.

Для досягнення мети встановлюються основні завдання:

  підготовка бакалаврів, магістрів відповідно до вимог Державних стандартів освіти;

  забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців;

  створення умов для наукових досліджень;

  співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців із спеціальностей факультету;

  створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

  координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілями факультету;

  поліпшення навчально-виховного процесу, пропаганда фізичної культури і спорту як здорового способу життя студентів.

На факультеті створена Вчена рада факультету, яка є колегіальним органом. Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету.

З 1999 року по червень 2017 року факультет очолював декан, к.ф.м. наук, доцент Минко Петро Євгенович. З липня 2017 року по листопад 2018 деканом факультету працював к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович. З грудня 2018 року факультет очолює к.держ.упр., доц., доцент кафедри політології та філософії Костянтин Іванович Козлов.

Заступники декана – ст. викл. кафедри інформаційних технологій та систем управління Іванова Ірина Дмитрівна та к.е.н., доц. кафедри управління персоналом та економіки праці Смаглюк Анна Андріївна.

Студенти факультету беруть активну участь у громадському житті інституту та м. Харкова. Реалізувати свою громадську позицію та розкрити таланти студенти можуть через організовану систему студентського самоврядування.

На факультеті створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

  забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема організації освітнього процесу;

  забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

  сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

  сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

  організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

  сприяння працевлаштуванню випускників;

  участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Інституту.