Заступник керівника центру підготовки здобувачів вищоЇ освіти –
Смаглюк
Анна Андріївна

Соціально–економічне управління було створено у 1998 році.

Починаючи з середини 2021 року Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» ХНУ імені В.Н. Каразіна функціонує у складі провідного університету України – Каразінського університету з понад 200-річною історією. До 2021 року Інститут функціонував як Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України.

Центр підготовки здобувачів висшоЇ освіти об'єднує кафедри цифрових технологій та електронного урядування, економічної політики та менеджменту, управління персоналом та підприємництва, а також кафедру публічного управління та державної служби , як випускову за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що проводять навчально-виховну і методичну діяльність з одного із напрямів або спеціальностей або навчальних дисциплін.

Центр здійснює підготовку за двома рівнями освіти: першим (бакалаврським) і другим (магістерським) за такими спеціальностями:

*перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті соціально-економічного управління

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензійний обсяг Нормативні терміни навчання
Шифр Назва Код Назва Денна форма Заочна форма
Перший (бакалаврський) рівень
0305 Економіка та підприємництво 6.030505 Управління персоналом та економіка праці 50 3 роки 10 місяців 4 роки 5 місяців
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 100
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 50
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент 100
074 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування 50
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 50
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 75
Другий (магістерський) рівень
05 Соціальні і поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці 40 1 рік 6 місяців 1 рік 10 місяців
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 80
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація та економіка підприємницької діяльності 40

Сьогодні в центрі соціально–економічного управління за суміжними до публічного управління спеціальностями навчається близько 850 здобувачів вищої освіти, з них 311 за денною формою навчання.

Телефон центру: (057) 732–76–76, (057) 732–91–83

E-mail: fseu@ukr.net

Основною метою діяльності центру є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами базової та повної вищої освіти, підготовка бакалаврів, спеціалістів з управління персоналом та економіки праці, менеджменту та виховання професійних менеджерів, які спроможні успішно працювати в сучасному конкурентному середовищі в Україні та за кордоном.

Для досягнення мети встановлюються основні завдання:

• підготовка бакалаврів, магістрів відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
• забезпечення високої професійної якості підготовки фахівців;
• створення умов для наукових досліджень;
• співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення змісту підготовки фахівців із спеціальностей факультету;
• створення умов для задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
• координація роботи з підготовки підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури за профілями факультету;
• поліпшення навчально-виховного процесу, пропаганда фізичної культури і спорту як здорового способу життя студентів.

З 1999 року по червень 2017 року факультет очолював декан, к.ф.м. наук, доцент Минко Петро Євгенович. З липня 2017 року по листопад 2018 деканом факультету працював к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович. З грудня 2018 року факультет очолював к.держ.упр., доц., доцент кафедри політології та філософії Костянтин Іванович Козлов.

Студенти центру беруть активну участь у громадському житті інституту та м. Харкова. Реалізувати свою громадську позицію та розкрити таланти студенти можуть через організовану систему студентського самоврядування.

В центрі створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
• забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема організації освітнього процесу;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
• сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
• організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
• сприяння працевлаштуванню випускників;
• участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Інституту.