В.О.завідувача кафедри –
д.е.н., професор,
заслужений діяч науки і техніки
Амосов
Олег Юрійович

Майбутнє країни визначається якістю кадрів, які керують економічними процесами. Реалізація інтересів, здібностей людини є природним тлом економічної динаміки в цивілізованому світі. В економіці сталого розвитку людина перетворюється із засобу досягнення цілей максимізації прибутку на його мету. У таких умовах формування економіста, фінансиста, менеджера нового покоління, орієнтованого на досягнення як економічного, так і соціального ефекту, є викликом для системи підготовки кадрів для реального сектора економіки, але у ще більшій мірі – навчання державних службовців, що відають мікро– і макроекономічними процесами в економіці і фінансах.

Сучасна економічно-політична криза в Україні, виражена у втраті частини території та економічного потенціалу, необхідність перебудови економіки з метою задоволення потреб оборонної галузі потребує фахівців, що здатні швидко та ефективно долати загрози життєво важливим інтересам України, але при цьому мислити стратегічно стосовно пріоритетів соціально-економічної політики і механізмів її реалізації. Саме підготовкою таких спеціалістів займаються висококваліфіковані фахівці створеної у 2001 році кафедри економічної теорії та фінансів, яка сьогодні є одним з базових структурних підрозділів інституту.

Професорсько-викладацький склад кафедри характеризується великим викладацьким досвідом та досвідом практичної діяльності, високим професіоналізмом, педагогічним талантом, умінням визначити і виділити актуальні цілі і завдання, які стоять перед освітою і наукою. Це д.е.н., проф. О.Ю. Амосов, д.держ.упр., проф. М.М. Коваленко, к.держ.упр., доц. М.В. Гончаренко, к.держ.упр., доц. Н.Г. Клименко, к.держ.упр., доц. О.С. Лєсная, к.держ.упр., доц. Н.В. Луговенко, к.держ.упр., доц. Р.Г. Соболь, к.держ.упр. Н.В. Коваленко, ст. викладач Т.С. Мілєва.

На кафедрі сформована наукова школа, очолювана доктором наук, професором Амосовим Олегом Юрійовичем. В межах Комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» виконуються науково-дослідні роботи, за результатами яких захищаються кандидатські та докторські дисертації, удосконалюється практика роботи органів державної влади, здійснюється аналітичний супровід прийняття та реалізації державно-управлінських рішень.

За роки існування кафедри підготовлено п'ять докторів наук, більше 30 кандидатів наук, сотні магістрів державного управління, бакалаврів і фахівців у сфері менеджменту організацій і управління персоналом.

На сьогодні аспірантами кафедри економічної теорії та фінансів є: Зюзь Д.В., Сікало М.В., Ходякова К.С., Вербицька Є.О., Чисневич Т.М.

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук та аспірантів.

Навчальна робота

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, а також викладання загальноекономічних дисциплін згідно з програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями “Управління персоналом та економіка праці”, «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» тощо. Здійснюється проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

На факультеті підготовки магістрів державного управління викладаються такі модулі:

• Економічне врядування та публічні фінанси
• Економічний аналіз політики
• Бюджетно-податкове регулювання
• Статистичні методи в публічному управлінні
• Управління проектами в публічному управлінні

Студентам факультету соціально-економічного управління читаються такі дисципліни:

• Аудит;
• Банківська справа;
• Бухгалтерський облік;
• Бюджетна система;
• Гроші і кредит;
• Економічний аналіз;
• Економічна діагностика;
• Інвестування;
• Контролінг;
• Корпоративне управління;
• Логістика;
• Основи економічної теорії;
• Планування та прогнозування діяльності організації;
• Податки і податкова політика;
• Політична економія;
• Реклама і рекламна діяльність;
• Статистика праці;
• Страхування;
• Теорія економічного аналізу;
• Фінансова стратегія;
• Фінанси підприємств;
• Фінанси;
• Фінанси, гроші та кредит;
• Фінансовий аналіз;
• Фінансовий менеджмент;
• Фінансовий облік;
• Фінансовий та управлінський облік.

Науково–методична робота

Протягом останніх років кафедрою виконано наукові дослідження за темами: “Механізми вдосконалення процесу управління економічним і соціальним розвитком регіону”, “Основні напрямки підвищення ефективності діяльності органів державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіону”, “Підвищення ефективності державного регулювання розвитку галузей економіки”, “Інвестиційна складова сталого розвитку регіону”, “Державне регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні”, “Державне регулювання страхової діяльності”, “Механізми формування та реалізації державної економічної політики регіонального розвитку”, “Механізми управління фінансами в публічній сфері в умовах децентралізації”, “Механізми публічного управління в умовах трансформації економічної систем”, що реалізуються за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки України “Наукові проблеми розбудови державності”.

Інформація про видавничу (наукову та навчальну) діяльність кафедри економічної теорії та фінансів для сайту інституту за останні 5 років

1. Наукові публікації
1.1 Монографії

1. Коваленко М.М. Держава та банківський сектор: реалістична організація взаємодії : монографія / М.М. Коваленко. – Х. : Tim Publishing Group, 2015. – 332 с.
2. Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник/ М.А. Латинін та ін.; за заг. ред. проф. М.А. Латиніна, проф. В.Б. Родченка. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016, ˗ 420 с. (Коваленко М.М., Соболь Р.Г.).
3. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, О.О. Калюга, О.М. Непомнящий, Р.Г. Соболь – Х.: Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.
4. Державна економічна політика регіонального розвитку: монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, Н. В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. ‒ Х. : Вид.-во ХаРІ НАДУ «Магістр», 2017. ‒ 420 с. (Коваленко М.М.).
5. Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О. Ю. Амосов, М. М. Коваленко, М. А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 200 с.
6. Innovative development of the economy: global trends and national reatures/Multy-authored monograph.– Lithuania: Pablishing House “Baltija Pablishing”, 2018. ˗ 716 p. (Луговенко Н.В.).
7. Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels / Multy-authored. ˗ Lithuania: Pablishing House “Baltija Pablishing”, 2019. ˗ 420p. (Луговенко Н.В.).
8. Теоретичні та історичні засади філософії публічного управління // Філософія публічного управління: кол. моногр. / В. П. Солових та ін. Київ: НАДУ, 2020. ˗ 256 с. (Коваленко Н.В.).
9. Територіальна громада: засоби забезпечення спроможності : монографія / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, С. В. Газарян, В. В. Наконечний та ін.; за заг. ред. Ю. О. Куца. ˗ Х. : Вид.-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. ˗ 476 с. (Коваленко М.М.).

1.2 Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричної, реферативної, міжнародної бази даних Web of Science та Scopus

1. Amosov O. Enhanced role of state in organizing micro-financing as stimulus factor for and medium business development / [O. Amosov, M. Kovalenko, Y. Zaitsev, O. Nakisko]// Financial and credit activity: roblems of theory and practice. Vol 4. ˗ № 27 (2018). – P. 307-313/ (Web of Science).
2. Amosov O. THE INFLUENCE OF ARCHETYPES ON SOCIAL TRANSFORMATIONS / O. Amosov, N. Gavkalova // UKRAINIAN ASSEMBLY OF DOCTORS OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION. ˗ 2018 – №14, том 1, С. 62 – 74.
3. Goncharenko M. Fiscal mechanism in public administration of social risks / Bulba V., Goncharenko M., Yevtuhov O. // International Journal of Advanced Biotechnology and Research. Special Issue-1, 2019. https://bipublication.com/files/ijabr2019sp185Volodymyr.pdf.
4. Луговенко Н.В. Соціально-економічні чинники впливу на розвиток ринку праці в Україні / В.П. Єлагин, В.В. Мамонова, Н.В. Луговенко, Л.А. Воропай // Збірник наукових праць “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. ˗ Вип. 1(28). ˗ 2019. ˗ С. 453˗462. (Accesible at Web of Science).
5. Korzhenko V, Kovalenko N., Kozyrieva N., Ozarovska A., Solovykh V. World economy and international ekonomic relations / Volodymyr Korzhenko, Nataliia Kovalenko, Nataliia Kozyrieva, Anastasiia Ozarovska, Vitalii Solovykh // International Ralations Review. – 2019. – № 4. – P. 202–214.
6. Коваленко М.М., Маренич Т. Г., Накісько О. В., Сікало М. В. Вдосконалення впливу держави на фінансово-кредитне забезпечення розвитку ринку зерна України / М. М. Коваленко, Т. Г. Маренич, О. В. Накісько, М. В. Сікало // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. ˗ 2019. Том 1, № 28. С. 362–372. – Accesible at https: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161756. (in Web of Science).
7. Kovalenko M., Velychko L., Kalinichenko S., Ziuz D. New Approach to Creating State-owned Enterprises in Ukraine / M.Kovalenko, L. Velychko, S. Kalinichenko, D. Ziuz. // Public Policy and Administration. – 2019. – №4. – С. 497–508. Accesible at https: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5145. (in Scopus).
8. Луговенко Н.В., Єлагін В.П., Мамонова В.В., Воропай Л.А. Економічні передумови розвитку фінансово-кредитної системи в Україні: соціально-гуманітарний дискурс у контексті суспільних трансформацій // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. Вип. 1 (32). ˗ 2020. – С. 453˗462. (Web of Science).
9. Kovalenko N. V. Organizational and Financial Principles for the Development of Euroregions / Iaroslav V. Petrunenko, Svitlana I. Belei, Maryna V. Petchenko, Nataliia V. Kovalenko, Olena A. Bodnar, Nataliia G. Maslak. International Journal of Economics & Business Administration, 2020, Volume VIII, Issue 3, P. 150-160.

1.3. Статті у наукових фахових виданнях

1. Кліменко Н.Г. Становлення інвестиційної моделі й окремих елементів її «соціальної» складової у процесі історичного розвитку економічної думки / Н. Г. Кліменко // Післядипломна освіта в Україні. ˗ 2015(36). ˗ №1. ˗ С. 38˗42.
2. Коваленко М.М. Нове трактування сутності та функціонального складу грошей / М.М. Коваленко // Теорія та практика державного управління : Зб. Наук. Пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ”Магістр”. ˗ 2015. – Вип.1(48). – С. 70–78.
3. Зюзь Д. В. Абсолютні гроші в умовах України / Д. В. Зюзь // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАГУ «Магістр». ˗ 2015. – Вип. 2 (49). – С. 193–198.
4. Kovalenko Mikola. Synthesis of Economic Theory Trends as Basis for State Regulation of Economy / M.M. Kovalenko // M. Kovalenko // Revue Algerrienne de finances publiques. – 2015. – № 5. – Р. 127–142.
5. Соболь Р.Г. Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні / Р.Г. Соболь, А.О. Дєгтяр // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ. ˗ 2015. – Вип. 2 (3). – с. 86-93.
6. Амосов О. Ю. Управління кадровими ризиками як елемент забезпечення економічної безпеки підприємства / О. Ю. Амосов // Інфраструктура ринку. ˗ 2016. ˗ Вип. 2. ˗ С. 376-380. ˗ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_77.
7. Амосов О. Ю. Симбіоз інституційних засад та архетипіки публічного управління / О. Ю. Амосов, Н. Л. Гавкалова // Публічне урядування. ˗ 2016. ˗ № 2. ˗ С. 15-22. ˗ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_3.
8. Коваленко М.М. Вдосконалення системи фінансування державних цільових програм // Теорія та практика державного управління : Зб. Наук. Пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ”Магістр”. ˗ 2016. – Вип.1(52). – С. 107–115.
9. Коваленко М.М. Особливості організації механізму державного регулювання банківського сектора із застосуванням положень тектології // Актуальні проблеми державного управління : Зб. Наук. Пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ”Магістр”. ˗ 2016. – Вип.1(49) – С. 25–31.
10. Коваленко Н.В. Квадранти ефективного розвитку економіки України / Н.В. Коваленко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2016. – №2 (50). – С. 72-78.
11. Соболь Р.Г. Західноєвропейські принципи організації та регулювання ринку страхових послуг / Р.Г. Соболь, А.О. Дєгтяр // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – с. 87-94.
12. Соболь Р.Г. Страхування, як механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання / Р.Г. Соболь, А.О. Дєгтяр // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ. ˗ 2016. – Вип. 1 (4). – C. 43˗51.
13. Зюзь Д. В. Сутність та чинники розвитку економічної системи / Д. Зюзь // Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. ˗ № 2. ˗ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2016_2_6.
14. Зюзь Д. В. Вдосконалення системи управління державними підприємствами України / Д. В. Зюзь // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАГУ «Магістр». ˗ 2016. – Вип. 2 (53). – С. 111–118.
15. Сікало М. Теоретичні засади державного регулювання ринку зерна в Україні / М. Сікало // Актуальні проблеми державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2016. ˗ № 1(49). С. 63-67.
16. Сікало М. Особливості застосування форм та методів державного регулювання ринку зерна в Україні / М. Сікало // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2016. ˗ № 2 (53). С. 129-133.
17. Сікало М. Методичні підходи до організації та оцінювання ефективності механізму державного регулювання розвитку ринку зерна / М. Сікало // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», ˗ 2016. ˗ №4 (55). С.115-120.
18. Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Тіньова економіка в структурі міжгалузевого обміну АПК: проблеми та шляхи вирішення Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». ˗ №14. – 2017. – С. 166˗172
19. Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Кооперація як інструмент поглиблення міжгалузевих зв’язків в АПК / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск 2(07). – 2017. – С. 337˗342
20. Амосов О. Ю. Концептуальні основи забезпечення кадрової безпеки підприємства / О. Ю. Амосов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. ˗ 2017. ˗ № 1. ˗ С. 32˗37. ˗ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2017_1_6.
21. Коваленко М.М. Нове значення фінансової сфери для забезпечення розвитку економіки / М. М. Коваленко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2017. – Вип. 1. – С. 85–91.
22. Зюзь Д. В. Ґенеза інституту власності та роль держави в трансформації відносин власності / Д. В. Зюзь // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : Вид-во ЛРІ НАДУ. ˗ 2017. – Вип. 2 (51). ˗ C. 102˗110.
23. Зюзь Д. В. Зарубіжний досвід участі держави у формуванні інституту власності / Д. В. Зюзь // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Л. : Вид-во ЛРІ НАДУ. ˗ 2017. – Вип. 3 (51). ˗ C. 64˗72.
24. Сікало М. Фактори, критерії і методи визначення ефективності регіонального управління зерновим ринком / М. Сікало // Ефективність державного управління . – Л. : Вид-во ЛРІ НАДУ. ˗ 2017. ˗ №1 (50). ˗ С.250˗259.
25. Сікало М. Ринок зерна як об’єкт державного регулювання / М. Сікало // Теорія та практика державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2017. ˗ №1 (56). ˗ С.112˗119.
26. Ходякова К.С. Ефективна промислова політика – запорука високотехнологічного рівня держави // Державне будівництво: електрон. наук. фах. вид. – 2017. – No 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2017_1_9.
27. Амосов О.Ю. Концептуальні основи забезпечення кадрової безпеки підприємства / О.Ю. Амосов// Науковий вісник. PUET: Economic Sciences. ˗ 2018 – №1 (79). ˗ С. 32˗37.
28. Kovalenko M., Ziuz D., Nakisko O. Improvement of the emissional component of the banking system as the factor of activation of the investment process / [ M. Kovalenko , D. Ziuz , O. Nakisko, N. Ryzhikova]. // Technology audit and production reserves. – Vol 2, No 5(40) (2018) – Р. 45–50.
29. Машкаров Ю. Г., Коваленко М. М., Коваленко М. Й., Петченко В. Ю. Прикладні аспекти побудови економетричної моделі формування місцевого бюджету в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Машкаров, М. М. Коваленко, М. Й.Коваленко, В. Ю. Петченко // Державне будівництво : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-2/index.html.
30. Соболь Р.Г. Страхування як елемент зменшення ризиків в процесі управління економічною безпекою / Р.Г. Соболь, А.О. Дєгтяр // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во НУЦЗУ. ˗ 2018. – Вип. 1 (8). – C. 22 ˗ 30.
31. Зюзь Д. В. Співвідношення та оптимізація типів власності в економіці / Д. В. Зюзь // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа].– Одеса : ОРІДУ НАДУ. ˗ 2018. – Вип. 1 (73). – С. 51–57.
32. Зюзь Д. В. Аналіз результативності та соціальної ефективності використання об’єктів власності України / Д. В. Зюзь // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2018. – Вип. 1 (53). ˗ C. 167˗175.
33. Зюзь Д. В. Внутрішнє фінансування як чинник підвищення ефективності діяльності державних підприємств / Д. В. Зюзь // Вісник НАДУ при Президентові України (Серія «Державне управління»). ˗ 2018. – Вип. 2. – С. 27–33.
34. Зюзь Д. В. Концепция государственного регулирования института собственности / Д. В. Зюзь // Проблемы управления : сб. науч. тр. – Минск: Издательство Академия управления при Президенте Республики Беларусь. ˗ 2018. – Вып. 3 (69). – С. 99–104.
35. Сікало М. Зарубіжний досвід державного регулювання ринку зерна та перспективи його залучення в умовах України / М. Сікало // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ. ˗ 2018. ˗ №4 (76). ˗ С.86˗89.
36. Сикало М. Организационно-правовые принципы государственного регулирования рынка зерна в Украине / М. Сикало // Проблемы управления. ˗ Минск: Изд-во Академии управления при Президенте Республики Беларусь. ˗ 2018. ˗ №4 (70). ˗ С. 59˗63.
37. Amosov O. Y. Archetypes in the activities of the united territorial communities / O. Y. Amosov, N. L. Gavkalova // Public manаgement. ˗ 2019. ˗ № 3. ˗ С. 15-27. ˗ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2019_3_3.
38. Lugovenko N. Nationalization of banks: the choice of management model.// Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. ˗ 2019. Pp. 21-27. URL: http://sci-conf.com.ua.
39. Соболь Р.Г. Фінансове забезпечення розвитку ОТГ / Р.Г. Соболь, А.О. Дєгтяр // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, електронний науковий фаховому виданні Херсонського національного технічного університету. ˗ 2019. – № 1. ˗ [Електронне видання].– Режим доступу: http:// el-zbirn-du.at.ua/2019_1/40.pdf.
40. Kovalenko M. Government regulation of state-owned еnterprises development / M. Kovalenko, D. Ziuz // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – №6. – С. 97–106.
41. Ходякова К.С. Державно ˗ приватне партнерство, як інструмент реформування промислового сектору економіки // Актуальні проблеми державного управління. – 2019. ˗ №1. – Режим доступу: http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/44.
42. Ходякова К.С. Інституціональні механізми та технології публічного регулювання розвитку промисловості у процесах децентралізації влади// Актуальні проблеми державного управління. – 2019. ˗ №2. – Режим доступу: http://apdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/106/108
43. Коваленко М., Сікало М. Запровадження Концепції розвитку ринку зерна України / М. Коваленко, М. Сікало // Новий колегіум. ˗ 2019. ˗ №2 (96),˗ С. 73˗78.
44. Луговенко Н.В., Коваленко Н.В Соціальні підприємсива як інструмент діалогу держави і суспільства. Інфраструктура ринку. ˗ 2020. №42. http://market-infr.od.ua/uk/42-2020
45. Коваленко Н. В., Луговенко Н.В. Стимулювання та регулювання надходжень приватних грошових переказів в Україну. Theory and Practice of Public Administration : Collection of Scientific Works. – Kharkiv : Publisher of KRI NAРA “Magistr”. ˗ 2020. – Issue 2 (69) – p. 96-105.
46. Луговенко Н.В., Коваленко Н. В. Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і суспільства. Інфраструктура ринку. ˗ 2020. № 42. p. 187-193. URL: http://www. market-infr.od.ua/uk/42-2020.
47. Коваленко М.М., Коваленко М.Й. Стан та перспективи розвитку регіональної банківської системи України в сучасних умовах / М.М. Коваленко, М.Й. Коваленко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2020. – № 1. (57) ˗ С. 123˗134.

2. Навчальні публікації
2.1 Навчальні посібники

1. Статистичні методи в державному управлінні: Навчальний посібник / Дєгтяр А.О., Гончаренко М.В. ˗ Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”. ˗ 2018. – 156 с.
2. Економічне врядування та публічні фінанси / М.М. Коваленко, М.В. Гончаренко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”. ˗ 2019. – 200 с.

2.2 Методичні рекомендації

1. Гончаренко М.В. Статистичні методи в публічному управлінні: Опорний конспект до дистанційного курсу. – Харків. ˗ 2018. – 106 с.
2. Гончаренко М.В. Статистичні методи в публічному управлінні: Робочий зошит. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни – Харків. ˗ 2018. – 42 с.
3. Гончаренко М.В. Бюджетно-податкове регулювання: Опорний конспект до дистанційного курсу. Харків. ˗ 2019. ˗ 198 с.
4. Гончаренко М.В. Бюджетно-податкове регулювання: Робочий зошит. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни. Харків. ˗ 2019. ˗ 42 с.
5. Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів денної та заочної форми навчання ФСЕУ за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» / укл. Н. В. Луговенко. – Х. : Вид-во Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2019. – 22 с.;(електронна версія).
6. Фінансовий та управлінський облік. Методичні рекомендації до вивчення курсу для магістів денної форми навчання ФСЕУ за спеціальністю «Підприємство, торгівля та біржова діялність» / укл. Н. В. Луговенко. – Х. : Вид-во Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2019. ˗ 25 с.; (електронна версія).
7. Фінансовий облік. Методичні рекомендації до вивчення курсу для магістів денної форми навчання ФСЕУ за спеціальністю «Підприємство, торгівля та біржова діялність» / укл. Н. В. Луговенко. – Х. : Вид-во Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2019. – 25 с.;(електронна версія).
8. Ваніна Я.А., Коваленко Н.В. Планування та прогнозування діяльності організації: Методичні вказівки для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент». – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2019. – 18 с.
9. Коваленко Н.В. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з дисципліни «Статистика праці» для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 “Економіка” освітньо-професійної програми -“Управління персоналом та економіка праці” / Укладач Н. В. Коваленко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. ˗ 2019. – 22 с.
10. Коваленко Н.В. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з дисципліни Статистика і методи дослідження. Модуль 1. «Статистика» для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання спеціальності 281 (074) “Публічне управління та адміністрування” освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” / Укладач Н. В. Коваленко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. ˗ 2019. – 30 с.
11. Коваленко Н.В. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з дисципліни «Корпоративне управління» для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форми навчання спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” освітньо-професійної програми “Організація та економіка підприємницької діяльності”/ Укладач Н. В. Коваленко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. ˗ 2019. – 26 с.
12. Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації до вивчення дистанційного курсу на платформі Googleclassroom для студентів денної та заочної форми навчання ФСЕУ за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» / укл. Н. В. Луговенко. – Х. : Вид-во Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр». ˗ 2020. – 18 с.;(електронна версія).

3. Посилання на профіль у Google Scholar співробітників кафедри

Амосов О.Ю., завідувач кафедрою, д.е.н., професор: Натисніть на посилання
Коваленко М.М., професор кафедри, д.держ.упр., професор: Натисніть на посилання
Гончаренко М.В., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент: Натисніть на посилання
Луговенко Н.В., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент: Натисніть на посилання
Зюзь Д.В., аспірант: Натисніть на посилання
Сікало М.В., аспірант: Натисніть на посилання
Ходякова К.С., аспірант: Натисніть на посилання

  Силлабус_Економічне врядування та публічні фінанси

Колектив кафедри:

Фото кафедри економічної теорії та фінансів

Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор Амосов Олег Юрійович

професор – д.держ.упр., професор Коваленко Микола Миколайович

доцент — к.держ.упр., доц. Гончаренко Марина Василівна

доцент — к.держ.упр., доц. Луговенко Наталія Вікторівна

доцент — к.держ.упр. Коваленко Наталія Володимирівна

Старший викладачМілєва Тамара Семенівна

Телефон кафедри: (057) 732–51–95