В.о.завідувача кафедри –
кандидат
педагогічних наук,
доцент
Шур
Валерій Матвійович

У квітні 1996 року кафедра була створена як кафедра загально-гуманітарних дисциплін з метою забезпечення навчального процесу з іноземних (англійської, німецької) мов і ділової української мови.

У 1998 році кафедру було розподілено на кафедру іноземних мов, яка викладала англійську, німецьку, французьку та польську мови і кафедру ділової української мови.

З вересня 2001 року кафедра проводить заняття з аспірантами.

Кафедрою викладаються англійська, німецька, французька мови. Кафедра працює на денному, вечірньому, заочному та заочно-дистанційному відділеннях факультету магістерської підготовки і на денному, заочному відділеннях факультету соціально–економічного управління.

• Іноземна мова (англійська, німецька, французька)
• Іноземна мова в професійній діяльності (факультатив)
• Іноземна мова в професійній діяльності
• Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні. Модуль 3. Професійна іноземна мова в публічному управлінні

Студентам соціально–економічного управління читаються:
Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Управління персоналом та економіка праці»

• Іноземна мова

Освітньо–професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

• Іноземна мова
• Ділова іноземна мова

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Менеджмент»

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

• Ділова іноземна мова
• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура)

• Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування
• Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою

Науково–методична робота

Вивчення іноземного досвіду реформування органів державного управління та місцевого самоврядування та шляхів його адаптації до українських реалій.

Питання мовної підготовки фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

З вересня 2017 року по теперішній час викладачі працюють над НДР за темою «Сучасні засоби навчання іноземних мов фахівців у сфері публічного управління та адміністрування в умовах євроінтеграційних процесів України».

В рамках кафедральної НДР за 2017–2018 навчальний рік було проведено такі комунікативні заходи (науково–теоретичних семінари):

– Мовна підготовка працівників органів державної влади та місцевого самоврядування – адаптація досвіду країн Європейського Союзу (жовтень 2017 р.)

– Навчання міжособистісному спілкуванню державних управлінців в рамках спеціальних тем (грудень 2017 р.)

– Новітні тенденції в електронному врядуванні: світовий досвід (лютий 2018 р.)

– Володіння іноземною мовою, як елемент підвищення статусу державного службовця в сучасному українському суспільстві (березень 2018р.)

В рамках вісімнадцятого Міжнародного наукового конгресу 26 квітня 2018 року було проведено засідання дискусійної групи (англійською мовою) «Сучасні виклики у публічному управлінні: український контекст» за участю слухачів постійно діючих курсів короткотермінового навчання, професорсько–викладацького складу нашого інституту та ВНЗ Харківського університетського консорціуму.

Згідно до плану видання науково-методичної літератури ХарРІ НАДУ викладачами кафедри видано навчально-методичну розробку для студентів ФСЕУ та слухачів факультету магістерської підготовки, 2 тези доповідей та перевидано один навчальний посібник «Англійська мова в професійній діяльності (державне управління)» Сергєєва О.Ю., Ігнатенко Л.Ю., Шур В.М.

Міжнародне співробітництво

Одним із напрямів роботи зі слухачами є підготовка до закордонних стажувань. Протягом звітних років успішно продовжують діяти програми стажування слухачів у Німеччині та Польщі. Завдяки співпраці старшого викладача кафедри Сасник С.М наші слухачі та аспіранти проходять стажування у органах місцевого самоврядування міста Марбург, Німеччина.

За підсумками стажування, сторона, що приймає, традиційно відзначає високий рівень мовної підготовки слухачів Інституту.

Слухачі Інституту також проходять курс навчання у Берлінській школі Економіки та права та у літній школі у Польщі, де викладання ведеться англійською мовою. Завдяки високому рівню фахової підготовки вони мають змогу добре показати себе під час занять. Викладачі кафедри приймають активну участь у підготовці груп слухачів до проходження конкурсу на стажування.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням мотивації студентів та слухачів, яка має призвести до покращення результатів та зростання кількості слухачів, які проходять стажування за кордоном. Одним із суттєвих заходів, спрямованих на це, є залучення носіїв мови до проведення різноманітних комунікативних заходів. Співпраця з носіями мови надає нового досвіду викладачам кафедри, підказує нові підходи до організації поза аудиторної роботи.

Кафедра співпрацює з відділом зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності Харківської обласної державної адміністрації. За звітній період четверо викладачів пройшли стажування у цьому відділі.

Також викладачі кафедри у якості перекладачів брали і беруть активну участь у реалізації спільних проектів з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ):

– «Школа діалогу» (жовтень 2016 р. – лютий 2017 р.), «Консорціум молодих психологів Харківщини» (грудень 2016 р. – березень 2017 р.);

– «Зміцнення кваліфікаційних здібностей щодо надання психосоціальної підтримки ВПО и приймаючим громадам» (травень 2016 – вересень 2017 р.);

– «Ефективне управління конфліктами. Базові навички медіатора» (жовтень 2017 р. – лютий 2018 р.);

– «Підтримка українських громад у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО)» (листопад 2017 р. – листопад 2018 р.).

Колектив кафедри:

Фото кафедри інозрмних мов

Завідувач кафедри – к. пед. н., доцент Шур Валерій Матвійович

доцент — к.пед.н., доц. Амосова Лариса Володимирівна

доцент — к.держ.упр.,доц. Астапова Тетяна Олександрівна

доцент — к.держ.упр.,доц. Сергєєва Олена Юріївна

старший викладачБілобородова Лариса Дмитрівна

старший викладачІгнатенко Ліна Юріївна

старший викладачКравченко Наталія Володимирівна

старший викладачМихайлець Лариса Михайлівна

старший викладачСасник Світлана Михайлівна

старший викладачШепелєва Світлана Михайлівна

провідний фахівець Кустря Яна Олександрівна

провідний фахівець Філімонова Валерія Андріївна

Телефон кафедри: (057) 732–51–95 (дод. 131)

E-mail: foreignlangdepartment@ukr.net