Кафедра інформаційних технологій та систем управління

Завідувач кафедри –
доктор наук з
державного управління,
професор
Орлов
Олександр Валентинович

З перших днів існування Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові України у травні 1996 року була створена кафедра інформаційних технологій. Її засновником був доктор фізико–математичних наук, професор Ю.Г. Машкаров. Потім кафедрою керував к.ф–м.н, доц. П.Є. Минко. З 1999 року по теперішній час кафедрою завідує д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Кафедра забезпечує навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей на базі Регіонального та Харківського обласних центрів. З вересня 1996 року кафедра бере участь у підготовці слухачів на кваліфікаційний рівень «магістр державного управління» за денною та заочною формами навчання.

У березні 2004 року кафедра була знов об'єднана з кафедрою інформатики.

В вересні 2005 року кафедра отримала нову назву "Інформатизація державного управління".

В січні 2013 року кафедра була перетворена у кафедру "інформаційних технологій і систем управління".

Навчальна робота

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також бакалаврів і спеціалістів на факультеті соціально–економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

На факультеті підготовки магістрів державного управління викладаються такі модулі:

  Архітектура та інформаційно–технологічна інфраструктура електронного урядування

  Електронна взаємодія органів публічної влади

  Електронна демократія

  Електронна установа

  Електронні послуги органів публічної влади

  Інформаційна економіка

  Інформаційна політика та електронне врядування

  Інформаційні системи та мережі в державному управлінні

  Інформаційні технології прийняття нечітких управлінських рішень

  Концептуальні засади електронного урядування

  Моделі інноваційних процесів в електронному врядуванні

  Монетарна політика і регулювання банківської і біржової діяльності

  Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади

  Система публічного управління в умовах глобалізації та впровадження європейських стандартів

  Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень

  Технології управлінських комунікацій взаємодії

  Цифрова економіка та належне врядування

  Інноваційні технології публічного управління

Факультет ФСЕУ:
Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) "Управління персоналом та економіка праці"

  Економетрія

  Економіко–математичні методи та моделі. Модуль2. Економетрика

  Інформатика

  Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці

  Математика для економістів

  Моделювання в управлінні соціально–економічними системами

Освітньо–професійна програма "Організація та економіка підприємницької діяльності"

  Вища та прикладна математика

  Економіко–математичні методи та моделі

  Електронна торгівля

  Інформатика

  Інформаційні системи в маркетинговій політиці

  Монетарна політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) "Менеджмент"

  Вища та прикладна математика

  Електронна комерція

  Інформаційні системи та технології

Освітньо–професійна програма "Публічне управління та адміністрування"

  Вища та прикладна математика

  Інформаційні технології і та електронний документообіг

Освітньо–професійна програма "Бізнес–адміністрування"

  Актуальні аспекти управління ІТ службою компанії

  Інтернет–маркетинг

  Інформаційні системи в бізнесі та управлінні

  Методології та стандарти в ІТ

  Сучасні рішення в сфері управління ІТ–архітектурой

  Технології продаж інформаційних та ІТ продуктів

  Фінанси. Модуль 1. Монетарна політика та банківська і біржова діяльність

Аспірантура

  Інформаційні технології у науковій діяльності

У навчальному процесі, крім необхідних операційних систем і загально відомих офісних програм, застосовуються такі сучасні програмні засоби як:

  Комплексні інформаційні системи (1С Підприємство, Парус, Галактика, Бест звіт плюс)

  Системи електронного документообігу (Дело, Megapolis, Optima, DocРro, ЕЦП PGP)

  Спеціалізовані інформаційні системи (Картка)

Науково–методична робота

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за комплексною тематикою "Основні напрямки підвищення ефективності органів державної влади щодо соціального економічного розвитку регіонів" у аспекті розробки Концепції впровадження електронного урядування в Україні найбільш детально опрацьовуються такі напрями як:

  узагальнення наукових розробок вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо обґрунтування стратегії і тактики виконання державних програм впровадження електронного урядування в Україні;

  удосконалення методологічного, теоретичного та методичного забезпечення аналізу, оцінки та прогнозування наслідків впровадження електронного урядування в Україні;

  розробка державних механізмів впровадження електронного урядування в Україні;

  розробка рекомендацій стосовно використання системи електронного урядування в Україні.

Основні навчально–методичі праці, опубліковані за останні 5 років

1. Орлов О. В. Електронне врядування. Інформатизація державного управління: навч. посіб. / [Ю. Г. Машкаров, М. В. Мордвінцев та ін.]. – Х. :Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 264 с. – Гриф МОН України.

2. Комп'ютерні мережі та телекомунікації: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х.: Вид–воХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 212 с.

3. Інформаційна політика в Україні: комп'ютерні мережі та телекомунікації: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 228 с.

4. Інформатика: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев, І. В. Кобзев: за заг. ред. д.ф–м.н., проф. Машкарова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 323 с.

5. Електрона комерція Навч. Посіб / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, П.С. Клімушин, І.В. Кобзев – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 249 с.

6. Інформаційні системи в управлінні персоналом навч. посіб. / П. С. Клімушин. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. – 260 с.

Перелік праць співробітників кафедри ІТіСУ 2014–2016 рр.

Фото кафедри інформаційних технологій і систем управління

Трудовий колектив кафедри:

Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор Орлов Олександр Валентинович

професор – д.ф–м.н., проф. Машкаров Юрій Григорович

професор — д.держ.упр., к.ф–м.н., проф. Мельников Олександр Федорович

професор — д.т.н., проф. Петров Костянтин Едуардович

доцент — к.т.н., доц. Клімушин Петро Сергійович

доцент — к.т.н., доц. Кобзєв Ігор Володимирович

доцент — к.ф–м.н., доц. Минко Петро Євгенович

доцент — к.держ.упр., доц. Серенок Артем Олексійович

старший викладачІванова Ірина Дмитрівна

провідний фахівецьТкаченко Марина Олександрівна