В.О.завідувача кафедри –
доктор наук з
державного управління,
професор
Орлов
Олександр Валентинович

З перших днів існування Харківського регіонального інституту Національної Академії державного управління при Президентові України у травні 1996 року була створена кафедра інформаційних технологій. Її засновником був доктор фізико–математичних наук, професор Ю.Г. Машкаров. Потім кафедрою керував к.ф–м.н, доц. П.Є. Минко. З 1999 року по теперішній час кафедрою завідує д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Кафедра забезпечує навчальний процес з підвищення кваліфікації державних службовців Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей на базі Регіонального та Харківського обласних центрів. З вересня 1996 року кафедра бере участь у підготовці слухачів на кваліфікаційний рівень «магістр державного управління» за денною та заочною формами навчання.

У березні 2004 року кафедра була знов об'єднана з кафедрою інформатики.

В вересні 2005 року кафедра отримала нову назву "Інформатизація державного управління".

В січні 2013 року кафедра була перетворена у кафедру "інформаційних технологій і систем управління".

Навчальна робота

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також бакалаврів і спеціалістів на факультеті соціально–економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

На факультеті підготовки магістрів державного управління викладаються такі модулі:

• Архітектура та інформаційно–технологічна інфраструктура електронного урядування
• Електронна взаємодія органів публічної влади
• Електронна демократія
• Електронна установа
• Електронні послуги органів публічної влади
• Інформаційна економіка
• Інформаційна політика та електронне врядування
• Інформаційні системи та мережі в державному управлінні
• Інформаційні технології прийняття нечітких управлінських рішень
• Концептуальні засади електронного урядування
• Моделі інноваційних процесів в електронному врядуванні
• Монетарна політика і регулювання банківської і біржової діяльності
• Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади
• Система публічного управління в умовах глобалізації та впровадження європейських стандартів
• Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
• Технології управлінських комунікацій взаємодії
• Цифрова економіка та належне врядування
• Інноваційні технології публічного управління

Факультет ФСЕУ

Факультет ФСЕУ:
Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) "Управління персоналом та економіка праці"

• Економетрія
• Економіко–математичні методи та моделі. Модуль2. Економетрика
• Інформатика
• Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці
• Математика для економістів
• Моделювання в управлінні соціально–економічними системами

Освітньо–професійна програма "Організація та економіка підприємницької діяльності"

• Вища та прикладна математика
• Економіко–математичні методи та моделі
• Електронна торгівля
• Інформатика
• Інформаційні системи в маркетинговій політиці
• Монетарна політика та державне регулювання банківської та біржової діяльності

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) "Менеджмент"

• Вища та прикладна математика
• Електронна комерція
• Інформаційні системи та технології

Освітньо–професійна програма "Публічне управління та адміністрування"

• Вища та прикладна математика
• Інформаційні технології і та електронний документообіг

Освітньо–професійна програма "Бізнес–адміністрування"

• Актуальні аспекти управління ІТ службою компанії
• Інтернет–маркетинг
• Інформаційні системи в бізнесі та управлінні
• Методології та стандарти в ІТ
• Сучасні рішення в сфері управління ІТ–архітектурой
• Технології продаж інформаційних та ІТ продуктів
• Фінанси. Модуль 1. Монетарна політика та банківська і біржова діяльність

Аспірантура

• Інформаційні технології у науковій діяльності
У навчальному процесі, крім необхідних операційних систем і загально відомих офісних програм, застосовуються такі сучасні програмні засоби як:
• Комплексні інформаційні системи (1С Підприємство, Парус, Галактика, Бест звіт плюс)
• Системи електронного документообігу (Дело, Megapolis, Optima, DocРro, ЕЦП PGP)
• Спеціалізовані інформаційні системи (Картка)

Науково–методична робота

Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за комплексною тематикою “Основні напрямки підвищення ефективності органів державної влади щодо соціального економічного розвитку регіонів” у аспекті розробки Концепції впровадження електронного урядування в Україні найбільш детально опрацьовуються такі напрями як:
• узагальнення наукових розробок вітчизняних і зарубіжних фахівців щодо обґрунтування стратегії і тактики виконання державних програм впровадження електронного урядування в Україні;
• удосконалення методологічного, теоретичного та методичного забезпечення аналізу, оцінки та прогнозування наслідків впровадження електронного урядування в Україні;
• розробка державних механізмів впровадження електронного урядування в Україні;
• розробка рекомендацій стосовно використання системи електронного урядування в Україні.

Основні навчально–методичі праці, опубліковані за останні 5 років

1. Орлов О. В. Електронне врядування. Інформатизація державного управління: навч. посіб. / [Ю. Г. Машкаров, М. В. Мордвінцев та ін.]. – Х. :Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 264 с. – Гриф МОН України.

2. Комп'ютерні мережі та телекомунікації: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х.: Вид–воХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 212 с.

3. Інформаційна політика в Україні: комп'ютерні мережі та телекомунікації: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, І. В. Кобзев, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 228 с.

4. Інформатика: навч. посіб. / Ю. Г. Машкаров, О. В. Орлов, М. В. Мордвінцев, І. В. Кобзев: за заг. ред. д.ф–м.н., проф. Машкарова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 323 с.

5. Електрона комерція Навч. Посіб / Ю.Г. Машкаров, О.В. Орлов, П.С. Клімушин, І.В. Кобзев – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 249 с.

6. Інформаційні системи в управлінні персоналом навч. посіб. / П. С. Клімушин. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. – 260 с.

Перелік праць співробітників кафедри ІТіСУ 2014–2016 рр.

Колектив кафедри:

Фото кафедри інформаційних технологій і систем управління

Завідувач кафедри – д. держ. упр., професор Орлов Олександр Валентинович

професор – д.ф–м.н., проф. Машкаров Юрій Григорович

професор — д.держ.упр., к.ф–м.н., проф. Мельников Олександр Федорович

професор — д.т.н., проф. Петров Костянтин Едуардович

доцент — к.т.н., доц. Клімушин Петро Сергійович

доцент — к.т.н., доц. Кобзєв Ігор Володимирович

доцент — к.ф–м.н., доц. Минко Петро Євгенович

доцент — к.держ.упр., доц. Серенок Артем Олексійович

старший викладачІванова Ірина Дмитрівна

провідний фахівецьТкаченко Марина Олександрівна