Завідувач кафедри –
доктор юридичних наук
Величко
Лариса Юріївна

Кафедра права та європейської інтеграції була створена 1 січня 2013 року внаслідок реорганізації кафедри права та законотворчого процесу і кафедри зовнішньої політики та національної безпеки.

На факультеті підготовки магістрів державного управління викладаються такі модулі:

• Адаптація законодавства України до законодавства ЄС
• Адміністративно–правові режими
• Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція
• Глобалізація та політика національної безпеки
• Господарське право
• Державна антикорупційна політика та протидія корупції на публічній службі
• Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій
• Державні механізми забезпечення внутрішньої безпеки
• Екстремальні ситуації, прогнозування та ліквідація їх наслідків
• Європейська інтеграція та міжнародна співпраця України
• Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи
• Корупційні ризики в нормопроектуванні
• Кризовий менеджмент в умовах надзвичайних ситуацій
• Медичне право
• Методологія та практика прогнозування у сфері міжнародних відносин
• Механізми забезпечення гуманітарної безпеки
• Механізми забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності
• Механізми забезпечення економічної безпеки
• Механізми забезпечення інформаційної безпеки
• Механізми забезпечення соціальної безпеки
• Механізми управління та адміністрування горизонтальними політиками ЄС
• Механізми управління та адміністрування секторальними політиками ЄС
• Механізми функціонування інституційної системи ЄС
• Нормотворчість та правозастосування
• Організаційно–правові засади імплементації Угоди про Асоціацію
• Організаційно–правові засади реалізації політики європейської інтеграції
• Організаційно–правові засади регулювання внутрішнього ринку ЄС
• Порівняльний аналіз вироблення політики у США/Канаді, країнах ЄС та Україні
• Право в публічному управлінні
• Правове забезпечення публічно–управлінської діяльності
• Правове регулювання господарських відносин
• Правове регулювання праці та соціального захисту
• Правове регулювання фінансових відносин
• Правові засади службової діяльності
• Стратегічне планування забезпечення національної безпеки
• Стратегічне управління у сфері національної безпеки
• Трудове право та право соціального забезпечення
• Фінансове право

Факультет ФСЕУ

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Управління персоналом та економіка праці»

• Інтелектуальна власність
• Основи конституційного права
• Трудове право

Освітньо–професійна програма «Організація та економіка підприємницької діяльності»

• Інтелектуальна власність
• Правознавство

Освітньо–професійна програма (напрям підготовки) «Менеджмент»

• Основи конституційного права України
• Право

Освітньо–професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

• Публічне та приватне право

Основні навчально–методичні публікації

1. Право в державному управління. Теорія держави і права Навч.–метод. посіб. / Л.Ю. Величко, І.М. Мінаєва – X.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 74 с.

2. Право в державному управлінні Ч ІІ Конституційне право: навч.пос. / Сергєєва Л.М., Рогова О.Г. / Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 172 с.

3. Сергєєва Л.М. Правознавство / Л.М. Сергєєва, Л.Ю. Величко, І.М. Мінаєва // Методичні вказівки та програма курсу для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (Шифр за ОПП ПП 1.3.1) – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 53 с.

4. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.–практ.посіб. / М.К. Вишневська, С.М. Клімова, Г.С. Крайник, С.В. Ніколайчук. – Х.: Вид–во ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 384 с.

5. Ковальова Т.В. Право в державному управлінні. Теорія держави і права: навч. посіб. / Т. В. Ковальова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 106 с.

6. Сергєєва Л.М. Рогова О.Г. Основи конституційного права // Л.М. Сергєєва, О.Г. Рогова // Навчальна програма та методичні вказівки для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (Шифр за ОПП ПП 1.3.1). – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 55 с.

7. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Проблеми застосування антикорупційного законодавства в Україні: навчально–методичний посібник [Електронний ресурс] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова / CD–вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 81 с.

8. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Механізми запобігання корупції в Україні: навчальний посібник [Електронний ресурс] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова / CD–вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – 184 с.

9. Організаційно–правове забезпечення сучасної антикорупційної політики: навчальний посібник [Електронне видання] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків, 2015. – 252 с. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/pk/pk_nmr.html

10. Трудове право та право соціального забезпечення: Навчально–методичний посібник для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління. Спеціальність «Державне управління». Упорядники: Л.Ю. Величко, В.В. Собченко, І.М. Мінаєва. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2015. – 85 с.

11. Тучак. М.О. Відповідальність суб’єктів декларування за порушення зобов’язань у фінансовій сфері та службове розслідування: Навчально–методичний посібник. [Електронний ресурс] / CD–вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр» 2015. – 49с.

12. Фінансове право: підручник. / за заг. ред. О.М.Бандурка, та О.П.Гетманець; Авторський колектив: О.М.Бандурка, О.П.Гетманець, Ю.М.Жорнокуй, О.В.Кашкарьова, І.В.Кірєєва, Т.В.Колєснік, Л.В.Мищенко, М.І.Налигач, О.С.Огій, О.Ю.Синявська, Т.В. Сараскина, І.В.Солошкіна, М.О.Тучак, Л.В.Фалько, Г.Ф.Фомін, А.М.Чорна, О.М.Шуміло. – Х.: Екограф, 2015. – 496 с.

13. Організаційно–правове забезпечення діяльності суб’єктів управління публічними фінансами: навч. посіб. / В.Я. Настюк, С.М. Клімова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 84 с.

Наукові напрямки кафедри

Основним науковим напрямом діяльності кафедри є дослідження законодавства України, яке регулює сукупність публічних відносин між суб’єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Проводяться дослідження у сфері проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, державного фінансового контролю, законодавчого регулювання етики державної служби, відповідальності державних службовців, у тому числі за корупційні діяння, правових засад місцевого самоврядування, уніфікації української юридичної та державноуправлінської термінології, мовного регулювання публічно–правових відносин. На кафедрі створено тимчасовий творчий колектив «ЄВРОПА», що проводить дослiдження концептуальних засад та процесу розробки та впровадження актуальних політик Європейського Союзу та України, сукупності засобів, методів та форм державного управлiння євроінтеграційною політикою України.

За час існування кафедра займалася розробкою таких науково–дослідних тем:
1. Державне управління європейською інтеграцією України.

2. Механізми формування і реалізації актуальних політик Європейського Союзу та України: тенденції інтеграційних процесів.

3. Правове регулювання організації та діяльності системи органів публічної влади й управління на місцевому і регіональному рівнях.

4. Правові аспекти державної регіональної політики в Україні.

5. Проблеми вдосконалення законодавства України про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

6. Розвиток місцевого самоврядування в умовах 2–го етапу конституційної реформи.

7. Розробка методики оцінки соціальних потреб і визначення механізмів підвищення довіри населення до органів державної влади.

8. Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу.

9. Удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні.

10. Формування та реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах інтеграції України до Європейського співтовариства.

11. Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади і державного управління з надання адміністративних послуг населенню.

12. Євроінтеграція України: проблеми та перспективи.

13. Імплементація принципів acquis communautaire в діяльності органів публічної влади.

Основні наукові публікації

1. Клімова С. М., Книженко М. О. Запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України / С.М. Клімова, М.О. Книженко // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С.49–56.

2. Ковальова Т.В. Право в державному управлінні. Теорія держави і права / Т. В. Ковальова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 106 с.

3. Рогова О. Г. Нормативна основа надання адміністративних послуг // Розвиток системи державного управління в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурса: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/tpdu/2014–3/doc/1/05.pdf.

4. Ковальова Т.В. Мовна єдність: дезінтеграція чи шлях до інтеграції? / Т. В. Ковальова // Мат–ли міжнар. наук.–практ. конф. «Правові реформи в Молдові, Україні й Грузії в контексті євроінтеграційних процесів», 7–8 листопада 2014 року. – Кишинів, 2014. – Ч. 1. – 220 с. – С.31–33.

5. Рогова О. Г. Державна політика стандартизації в системі охорони здоров'я в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Рогова // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/apdu/2014–2/doc/7/02.pdf.

6. Рогова О. Г. Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров'я та проблеми формування галузі медичного права [Електронний ресурс] / О. Г. Рогова, О. Є. Вашев, Т. Б. Пустовойт // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/tpdu/2014–4/doc/2/05.pdf.

7. Клімова С.М. Використання досвіду Норвегії при реформуванні фондів, що управляють публічними фінансами в Україні / С.М. Клімова // Електронне наукове фахове виданні «Порівняльно–аналітичне право». – 2015. – №5. – С.193 – 196. Режим доступу до ресурсу: http://www.pap.in.ua/5_2015/57.pdf

8. Педагогічні та соціально–педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС до роботи в екстремальних умовах. – монографія / Білоус Т.Л., Клімова С.М., Лазаренко О.О., Лукаш С.С., Трубавіна І.М., Тюріна В.О. // за ред. Трубавіної І.М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2015. – 174 с.

9. Дубовик К.Є. Структурне забезпечення органів державної влади з надання адміністративних послуг щодо захисту прав дітей / К.Є. Дубовик // Державне будівництво [Електронне видання]. – 2015. – № 2. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/db/2015–2/doc/5/02.pdf.

10. Величко Л.Ю., Мельниченко А.О. Сучасні концепції державного регулювання розвитку туризму / Л.Ю. Величко, А.О. Мельниченко // Державне будівництво. – 2015. – № 2. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/db/2015–2/doc/2/02.pdf.

11. Ковальова Т.В. Правові аспекти запобігання корупції в контексті сучасного законодавства / Т.В.Ковальова // Профілактика корупційних правопорушень: наук.–практ. конф. 7 квітня 2015 року, м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 96–100.

12. Рогова О. Г. Державна політика розвитку лікарського самоврядування [Електронний ресурс] / О. Г. Рогова // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/tpdu/2015–2/doc/1/10.pdf.

13. Дубовик К.Є. Головні аспекти перевиховання неповнолітніх правопорушників / К.Є.Дубовик // Evropsky politicky a pravni diskurz: Svazek 3 4, vydani 2016.

14. Дубовик К.Є. Організаційно–правовий механізм запобігання антигромадської поведінки підлітків в Україні / К.Є.Дубовик // Теорія та практика державного управління: Зб.наук.пр. – Х.: Вид–во Хар РІ НАДУ «Магістр» 2016. – Вип.3 (54).

15.

16. Рогова О.Г., Сергєєва Л.М. Надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення / О.Г. Рогова, Л.М. Сергєєва // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 2(53).

17. Сергєєва Л.М. Торгівля людьми – порушення конституційних прав та свобод особи: зб. матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» – Братіслава.: Вид–во «Панєвропська висока школа права» 2016. – 347 с.

18. Сергєєва Л.М. Напрямки підвищення ефективності судової влади: Публічне управління ХХІ століття: форсайтинг успіху: зб. тез ХVІ Міжнар. наук. конгресу, 21 квітня 2016 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – С.123 – 126.

19. Сергєєва Л.М. До питання конституційних змін: [Електронний ресурс]/ Трансформація конституційних засад публічного управління та адміністрування: зб. тез круглого столу, 23 червня 2016 р. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/conf/2016–4/doc/18.pdf.

20. Сергєєва Л. М., Кириченко Ю.В. Інформаційно–просвітницька робота як механізм попередження торгівлі людьми: [Електронний ресурс]/ Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни: зб. тез науково–практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково–освітньої виставки «Публічне управління XXI», приуроченої до Всесвітнього дня науки, 24 листопада 2016 року – Режим доступу до ресурсу: http://kbuap/e–book/conf/2016–5/doc/4/22.pdf.

21. Ковальова Т.В. Доступ до інформації як інструмент забезпечення відкритості й прозорості органів публічної влади / Т. В. Ковальова // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskych prav: Bratislava Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, 6 – 7 maj 2016. – S.161–164.

22. Ковальова Т. В. Регулювання мовних відносин в Україні і європейська мовнополітична практика: проблеми екстраполяції / Т.В. Ковальова // Мат–ли Всеукраїнської науково–практичної конференції «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти», м. Полтава, 8 грудня 2016 року: у 2 ч. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – Ч. 2. – 151 с. – С. 145–148.

23. Тучак. М.О. До питання застосування антикорупційного законодавства. // 25 років господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали Всеукр. наук.–практ .конф.(м.Харків, 20 трав.2016р.) / редкол.: В.Я.Тацій, В.П.Тихий, О.В.Бринцев та ін. – Х.: Право, 2016. – 204с.

24. Рогова О. Г. Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади з надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / О. Г. Рогова, І. М. Мінаєва // Державне будівництво. – 2016. – № 1. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/db/2016–1/doc/3/01.pdf.

25. Клімова С.М. Види нормативних управлінських актів у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // «Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare», conferinta internationala stiintifico–practica. (2016; Chisinau). Conferinja internationala stiintifico–practica «Conceptull de dezvoltare a statului de drept in Moldova si Ucraina in contextul proceselorj de eurointegrare», 4–5 noiembrie 2016 / com. org.: V. Bujor (prec.) [et al.]. Chisinau: Iulian, 2016 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – 118 – 122.

26. Клімова С.М. Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси [Електронне видання] / С.М. Клімова // Трансформація конституційних засад публічного управління та адміністрування: збірник тез круглого столу, 23 червня 2016 р. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/conf/2016–4/doc/06.pdf.

27. Клімова С.М. Проблеми видання нормативних актів управління у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – №4 (27). – С.253 – 266.

28. Клімова С.М. Адміністрування як правова форма управління у сфері публічних фінансів / С.М. Клімова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2016. – Вип. 5. – Том. 2. – С. 52–55.

29. Клімова С.М. Фінансово–управлінські відносини: організаційно–правовий аспект [Електронне видання] / С.М. Клімова // Теорія і практика правознавства. – 2016. – Вип. 2 (№10). Режим доступу до ресурсу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/86194.

30. Клімова С.М. Види фінансово–управлінських відносин / С.М. Клімова // Вісник УжНУ. Серія «Право». – 2016. – Вип. 41. – Том.2. – С.23–26.

31. Клімова С.М. Організаційно–правове забезпечення запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та повернення активів в Україну / С.М. Клімова // Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Науково–дослідний інститут публічного права, 2016. – С.165–169.

32. Звільнення працівника у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням. – монографія / Величко Л.Ю., Ковригін В.С., Кузьміна К.О., Москаленко О.В., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. // за наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Монолит, 2016. – 188 с.

33. Собченко В.В. Заходи поступового піднесення системи соціального забезпечення на більш високий рівень в контексті європейської соціальної хартії / Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб.тез XVII Міжнар.наук.конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 544 с. (с.236–238).

34. Білоконь М. В. Наднаціональна демократія Европейського Союзу / Михайло Вячеславович Білоконь // Публічне управління XXI століття: традиції та інновації. Збірник тез XVII Міжнародного наукового конгресу, 27 квітня 2017 р. – Харків: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр». – С. 501–503.

35. Сергєєва Л.М. Підходи щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми / Л.М. Сергєєва, А.А. Сергєєв // Публічне управління ХХІ століття: традиції та іновації: зб. тез XVII Міжнар. наук. конгресу. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – С.498–501.

36. Рогова О. Г. Сучасні виклики публічному управлінню у соціальній сфері / О. Г. Рогова // Публічне управління ХХІ століття: традиції та іновації: Мат–ли ХVІI Міжнародн. Науков. Конгресу / О. Г. Рогова. – Харків: «Магістр», 2017.

37. Клімова С.М. Адаптація принципів публічного управління України до стандартів ЄС / С.М. Клімова // Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні: зб. ст. та тех. наук. повідомл. За матеріалами міжнар. конф., м. Харків, 23 жовт. 2017 р. / редкол.: А.П. Гетьман, І.В. Яковюк, Т.М. Анакіна, О.Я. Трагнюк. – Харків: Право, 2017. – С.72–76.

Колектив кафедри:

Фото кафедри права та європейської інтеграції

Завідувач кафедри – д.ю.н., доц. Величко Лариса Юріївна

професор – к.держ.упр., проф. Труш Олександр Олегович

доцент — к.держ.упр. Дубовик Катерина Євгеніївна

доцент — д.ю.н., доц. Клімова Світлана Миколаївна

професор — д.держ.упр., доц. Ковальова Тетяна Володимирівна

доцент — к.держ.упр., доц. Мирна Надія Володимирівна

доцент — к.ю.н., доц. Рогова Олена Геннадіївна

доцент — к.держ.упр., доц. Сергєєва Людмила Миколаївна

доцент — к.держ.упр., доц. Собченко Валентина Валентинівна

доцент — к.ю.н., доц. Тучак Микола Олексійович

доцент — к.держ.упр. Білоконь Михайло Вячеславович