В.О. завідувача кафедри –
доктор наук з
державного управління,
професор
Куц
Юрій Олексійович

Кафедра регіонального розвитку та місцевого самоврядування як самостійний підрозділ Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України функціонує з серпня 1999 р.

Усі штатні викладачі мають науковий ступінь з державного управління, 4 викладача кафедри мають науковий ступінь доктора наук з державного управління. Відповідно до штатного розкладу на кафедрі працює 9 викладачів, у тому числі 6 штатних і 3 сумісники (внутрішні та зовнішні). Колектив кафедри є стабільним за своїм складом, при цьому всі штатні викладачі і 75% сумісників мають науковий ступінь з державного управління, що становить найвищий показник серед кафедр Інституту (90% – станом на 01.01.2017 р.).

Рівень професіоналізму професорсько–викладацького складу кафедри сприяє формуванню наукової школи з проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Увесь професорський склад кафедри бере участь у роботі Спеціалізованих вчених рад. Авторитет кафедри визнано у науковому середовищі, доказом чого є звернення щодо рецензування авторефератів, дисертацій, монографій, навчальних посібників, підручників та інших наукових праць.

Кафедра впроваджує стратегію партнерства з суб’єктами державної, регіональної та самоврядної політики. Працівники кафедри приймали участь у робочих комісіях, експертних групах, науково–технічних радах органів державної влади та інших установ у підготовці законодавчих, нормативно–правових актів відповідної проблематики, зокрема проектів Законів України «Про адміністративно–територіальний устрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики».

Кафедра є провідною з підготовки фахівців за новою спеціальністю 8.15010010 «Регіональне управління» за освітньо–кваліфікаційним рівнем «магістр».

Основні дисципліни підготовки магістрів державного управління

• Регіональна політика та місцеве самоврядування
Факультативні дисципліни
• Антикризове управління в регіоні
• Антикризові технології та логістика в регіональному управлінні
• Маркетинг територій та інноваційні технології
• Методологія регіонального управління
• Моніторинг, оцінювання і контроль у регіональному управлінні
• Прогнозування та просторовий розвиток регіону
• Регіональна економіка
• Ресурсний та економічний потенціал регіону
• Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів
• Стратегічне планування сталого розвитку регіону
• Управління трудовими ресурсами міста
• Фінансове забезпечення регіонального розвитку

Основні дисципліни СЕУ

• Місцеве самоврядування
Належна увага на кафедрі приділяється підготовці науково–педагогічних та наукових кадрів. За період 2005–2016 рр. на кафедрі захищено 4 докторські дисертації та 27 кандидатських дисертацій, готуються 6 докторських та 20 кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів у галузі науки «Державне управління».

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Регіональне управління». Щорічний випуск магістрів, підготовлених на кафедрі, становить близько 50 осіб.

Основні навчально–методичні публікації

Належна увага на кафедрі приділяється підготовці науково–педагогічних та наукових кадрів. За період 2005–2016 рр. на кафедрі захищено 4 докторські дисертації та 27 кандидатських дисертацій, готуються 6 докторських та 20 кандидатських дисертацій на здобуття наукових ступенів у галузі науки «Державне управління».

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Регіональне управління». Щорічний випуск магістрів, підготовлених на кафедрі, становить близько 50 осіб.

1. Надання якісних адміністративних послуг: навчальний посібник / Ю. О. Куц, О. В. Решевець, В. В. Мамонова, С. В. Газарян. – Х., 2017. – 139 с.

2. Територіальна організація влади в Україні: підручник / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова, В. В. Наконечний, О. В. Ольшанський; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. Мамонової. – 2–ге вид., випр. і доп. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 260 с.

3. Територіальна організація влади в Україні: опорний конспект лекцій / уклад. Ю. О. Куц, В. В. Мамонова. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 40 с.

4. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / Ю. О. Куц, В. В. Мамонова; за заг. ред. д.держ.упр., проф. В. В. Мамонової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 212 с.

5. Регіонально–адміністративний менеджмент : навч. посібник / За ред. проф. В.В. Мамонової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 256 с. (Гриф МОН України).

6. Менеджмент організацій: теоретико–прикладний аспект: навч. посіб. / О. Ю. Амосов, В. В. Мамонова, Д. В. Карамишев, О. В. Ольшанський; за аг. ред. О. Ю. Амосов, В. В. Мамонової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 208 с. (Гриф МОН України).

7. Мамонова В.В. Планування розвитку територій. – Опорний конспект лекцій. – Х. : Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 52 с.

8. Мамонова В.В. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посібник / Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. – Ужгород: Патент, 2004. – 198 с.

9. Мамонова В.В. Управління місцевим бюджетом та фінансами: навч. посібник. . – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 224 с. (Гриф МОН України).

Наукові напрямки кафедри

На кафедрі проводиться науково–дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Кафедра є центром акумуляції та спрямування інтелектуального потенціалу науковців і практиків регіону на вирішення завдань підготовки управлінської еліти, узагальнення та розповсюдження передового досвіду регіоналістики.

У різний час творчим колективом кафедри на договірній основі з органами державної влади та місцевого самоврядування виконані та виконуються науково–дослідні роботи:
• «Інституціональне забезпечення розвитку публічної влади на місцевому рівні» (2016 р.);
• «Забезпечення надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади» (2014–2015 рр.);
• «Формування територіальних кластерів як інструменту регіонального розвитку» (2012–2013 рр.);
• «Управління проектами регіонального розвитку» (2012–2016 рр.);
• «Управління розвитком людського потенціалу територіальної громади в інноваційно–знаннєвому суспільстві» (2010–2011 рр.);
• «Упровадження стандартів Public Governance (належне врядування) у життєдіяльності територіальної громади» (2009–2011 рр.);
• «Проблеми взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування» (2007–2009 рр.);
• «Організаційно–економічний механізм забезпечення сталого розвитку територіальних громад» (2006–2007 рр.);
• «Розробка механізму надання якісних управлінських послуг органами влади на регіональному рівні» (2003–2004 рр.);
• «Підвищення ефективності функціонування місцевих органів влади та управління» (2002–2003 рр.);
• «Розробка організаційно–економічного механізму перетворення регіонального управління в Україні» (2000–2001 рр.).
Одним з прикладів успішної співпраці з органами місцевого самоврядування є відкриття філій кафедри на базі Харківської районної ради Харківської області у 2008 р., адміністрації Ленінського району Харківської міської ради, Чугуївської міської ради у 2011 р.

Основні наукові публікації

1. Наконечний В. В. Управління містом: теоретико–методологічний вимір: [Моногр.] / В. В. Наконечний. – Харків: Цифрова друкарня № 1, 2012. – 263 с.

2. Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Україні: [Моногр] / Ю.О. Куц, С.В. Болдирєв, А.Є. Тамм / За заг. ред. Ю.О. Куца. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 261 с.

3. Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект: [Моногр] / Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, О.К. Чаплигін та ін.; За заг. ред. Ю.О. Куца, В.В. Мамонової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.

4. Територіальна громада: заннєвість, дієвість: [Моногр.] / Ю.О. Куц, В.М. Січенко, В.В. Мамонова, С.В. Газарян / за завг. Ред. Ю.О. Куца. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 340 с.

5. Територіальна громада: управління розвитком: [Моногр.] / Ю.О. Куц, О.В. Решевець / За заг. ред. Ю.О. Куца. – Харків: Вид–во «Константа», 2013. – 540 с.

6. Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади: [Моногр.] / За заг. ред. Ю.О. Куца, С.В. Краснопьорової. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 192 с.

7. Засоби надання якісних адміністративних послуг на рівні територіальної громади: наук. розробка / уклад.: Ю.О. Куц, В. В. Мамонова, О. В. Решевець та ін. – К.: НАДУ, 2016. – 36 с.

Колектив кафедри:

Фото кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування

В.о.завідувача кафедри – д. держ. упр., професор Куц Юрій Олексійович

професор – д.держ.упр., проф. Мамонова Валентина Василівна

професор — д.держ.упр., проф. Газарян Світлана Вікторівна

професор — д.держ.упр., доц. Наконечний Володимир Васильович

професор — к.е.н., доц. Золотарьов Володимир Федорович

доцент — к.держ.упр., доц. Конотопцев Олег Сергійович

доцент — к.держ.упр., доц. Макаренко Олександр Михайлович

доцент — к.держ.упр. Безуглий Олександр Володимирович

провідний фахівецьШульга Інна Вікторівна

Телефон кафедри: (057) 732–51–95

E-mail: kafrums27a@gmail.com