В.o.завідувачачa кафедри –
доктор наук з
державного управління,
професор
Єлагін
Віктор Павлович

Кафедра соціальної і гуманітарної політики була заснована у березні 2004р. після реорганізації кафедри державної політики. Метою кафедри є визначення методологічних підходів до вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави, розробка практичних рекомендацій для органів державної влади і місцевого самоврядування в реалізації означеного напрямку державної політики та підготовка на основі сучасних досліджень державних службовців для Харківської, Луганської, Полтавської та Сумської областей.

Навчальна робота кафедри

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою: валеологія, демографія, державна політика в сфері охорони здоров'я, державна політика в сфері праці, державна політика і управління в освіті, державна політика та стратегія охорони здоров'я, державне регулювання охорони громадського здоров'я, державне управління освітою, економіка та фінансування охорони здоров'я, історія України, історія української культури, культурологія, методика викладання у вищій школі, основи охорони праці, охорона праці в галузі, правова політика держави в сфері соціально–трудових відносин, соціальна політика, соціальний розвиток, соціальні системи та духовне життя суспільства, соціально–демографічна політика, соціологія, теорія і практика державного управління охороною здоров'я, теорія та організація управління освітою, управління навчальними закладами, теорія та практика медичного страхування, технологія та організація соціальних досліджень, університетська освіта, управління соціальним і гуманітарним розвитком, управління трудовими ресурсами, фізичне виховання, фізіологія і психологія праці, фінансово–економічні засади управління освітою, формування здорового способу життя, естетика, етика.

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальності "Державне управління".

Науково–методична робота кафедри

Кафедра соціальної і гуманітарної політики була заснована у березні 2004 р. після реорганізації кафедри державної політики.
У січні 2013 р. в ході реорганізації ХарРІ НАДУ при Президентові України до кафедри соціальної і гуманітарної політики приєдналася кафедра управління охороною суспільного здоров'я.

Метою кафедри соціальної і гуманітарної політики є визначення методологічних підходів до вдосконалення соціальної і гуманітарної політики держави, розробка практичних рекомендацій для органів державної влади та органів місцевого самоврядування в реалізації означеного напрямку державної політики.

Основними напрямками діяльності кафедри є підготовка слухачів на кваліфікаційний рівень "Магістр державного управління", а також викладання соціогуманітарних дисциплін згідно програм підготовки бакалаврів і спеціалістів за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Управління персоналом та економіка праці" на факультеті соціально–економічного управління, проведення занять за типовою програмою тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців на факультеті підвищення кваліфікації в ХарРІ НАДУ.

Основні публікації колективу кафедри

1. Afanasieva Iu. The process of development of the social institution of the family as an object of the state population policy: cultural and historical aspect // Iu. Afanasieva // Authority and Society (History, Theory, Practice): Scientific Magazine of the Open Diplomacy Association, 2015 – №2 (34). – P. 83–95.

2. Афанасьєва Ю. В. Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім'ї / Ю. Афанасьєва // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 70–78.

3. Бульба В.Г. Державна гуманітарна політика України щодо розвитку освіти: механізми реалізації / В. Г. Бульба, О. В. Поступна, О. В. Степанко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магистр», 2013. – № 2 (44). – С. 7–13.

4. Бульба В.Г. Аксіологічні основи соціальної реклами як ресурсу управління соціальним розвитком / В.Г. Бульба, О.В. Федченко // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1(47).

5. Вашев О.Є. Розвиток муніципальної медицини як складова реформування системи охорони здоров'я / О.Є.Вашев, О.В.Мазурок// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1 (48). – С. 101–106.

6. Вашев О.Є. Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров'я та проблеми формування галузі медичного права / О.Є.Вашев, О.Г.Рогова, Т.Б.Пустовойт// Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 4 (47). – С. 197–204.

7. Грантрайтинг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / [за заг. ред. О. Кулініча; 2–ге вид., доп. і перер.]. – Х.: Золотые страницы, 2015. – 96 с.

8. Єлагін В.П. Управління соціальним і гуманітарним розвитком: навч. посіб. / В.П. Єлагін, Д.В. Карамишев, В.Ф. Золотарьов. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 256с.

9. Єлагін В.П. Модернізація соціальної взаємодії на основі теорії інституціональних матриць.// Збірник тез ХV Міжнар. наук. конгресу «Публічне управління: стратегія реформ 2020», Харків, 23 квітня 2015 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – c. 271–273.

10. Єлагін В.П. Інституціональні перетворення як основа ефективного розвитку головних ресурсних сфер держави // Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук.пр. – Х.: Вид–во НУЦЗУ, 2014. – Вип.2 (2). – С. 98–106 (Серія «Державне управління»).

11. Карамишев Д.В. Формування системи цінностей і переконань як чинник інститутуціональних перетворень в українському суспільстві / Д.В. Карамишев // Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1(52). – С. 6–14.

12. Карамишев Д.В. Запровадження освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в Україні / Л.О.Бєлова, Д.В.Карамишев // Актуальні проблеми державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. Вип. 1(49) – С. 8–14.

13. Кулинич О. Участие молодежи в формировании и реализации молодежной политики: учебное пособие / Х.–Ю. Мэтт, Е. Петровская, О. Кулинич. – К.: Программа поддержки молодежной политики в странах региона Восточного партнерства, 2014. – 124 с.

14. Меляков А.В. Перспективи українсько–польської співпраці в контексті державної історичної політики / А.В. Меляков // Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах: Матеріали міжнар. наук.–практич. конф. (м. Хелм, Польща 27 листопада 2015р.) / За заг. ред. О.Є. Бухтатого, О.В. Радченка. – Хелм, 2016. – С. 69–74.

15. Меляков А.В. Громадянські компетентності в контексті імплементації Закону України «Про засудження тоталітарних режимів…» / А.В. Меляков // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукр. наук.–практ. конференції за міжн. участю (Київ, 17–18 березня 2016р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, Н.Г. Протасової, Ю.О. Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – С. 174–177.

16. Поступна О. В. Управління освітою в інтересах сталого розвитку регіону: особливості, проблеми, перспективи / О. В. Поступна, А. Є. Тамм // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – № 2. – С.92–98.

17. Поступна О.В. Наукометричний аналіз автореферативного фонду України з дослідження методологічних основ формування системи управління освітою в галузі науки державного управління / О. В. Поступна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1 (52). – С. 77–86.

18. Поступна О. В. Підготовка магістрів публічного управління та адміністрування: питання підвищення ефективності / В. Г. Бульба, О. В. Поступна // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1 (49). – С. 143–148.

19. Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, О.Є.Вашев, Д.В. Карамишев, та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 368 с.

20. Садовська Л.М. Державне управління вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України / Л.М. Садовська // Публічне управління ХХІ століття: форсайтинг успіху: збірник тез ХVІ Міжнародного наукового конгресу (м. Харків, 21 квітня 2016р.) / Харків, 2016. – С. 120–123.

21. Садовська Л.М. Механізми держаного регулювання національно–патріотичним вихованням в Україні / Л.М. Садовська // Актуальные научные исследования в современном мире: ХV Международная научная конференция (21–22 июля 2016г., Переяслав–Хмельницкий) // Сборник научных трудов – Переяслав–Хмельницкий, 2016.– Выпуск 7(15), часть 2. – С. 73–75.

22. Сичова В.В. Гендерні особливості зайнятості молоді на ринку праці м. Харкова в 2014–2015 рр. (за даними Харківського міського центру зайнятості) / В.В. Сичова, Н.Ю. Абакумова, О.А. Корженко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Вип. 2 (49). – С. 216–224.

23. Тамм А. Є. Державна політика і управління в освіті: підручник; термінологічний словник / А. Є. Тамм, О. В. Радченко, О. В. Поступна. – Х.: Вид–во Асоціація докторів наук державного управління, 2011. – 272 с.

Силабус

Колектив кафедри:

В.о.завідувача кафедри – д. держ. упр., професор Єлагін Віктор Павлович

Штатні співробітники кафедри:

к.держ.упр., доц. Афанасьєва Юлія Віталіївна

к.м.н., доц. Вашев Олег Єгорович

к.с-г.н., доц. Садовська Ліна Миколаївна

старший викладачСинявіна Марина Василівна

к.і.н., доц. Тамм Анатолій Євгенович

Внутрішні сумісники кафедри:

д.соц.н., проф. Бєлова Людмила Олександрівна

д.держ.упр., проф. Бульба Володимир Григорович

д.держ.упр., проф. Карамишев Дмитро Васильович

к.держ.упр., доц. Кулініч Олег Васильович

к.і.н., доц. Меляков Антон Володимирович

к.фіз.вих., доц. Безкоровайний Дмитро Олександрович

старший викладачКулаков Денис Валерійович

старший викладачЧетчикова Ольга Іванівна

  Резюме Єлагін В.П. кафедра соціальної і гуманітарної політики

  Резюме Афанасьєва Ю.В. кафедра соціальної і гуманітарної політики

  Резюме Бульба В.Г. кафедра соціальної і гуманітарної політики

  Резюме Кулініч О.В. кафедра соціальної і гуманітарної політики

  Резюме Меляков А.В. кафедра соціальної і гуманітарної політики