В.О.завідувача кафедри –
заслужений працівник
освіти України,
кандидат філологічних наук,
доцент
Редін
Петро Олексійович

Кафедра заснована в січні 1998 р. для підвищення мовної компетенції державних службовців ХОДА.

З вересня 1998 року працівники кафедри викладають на денному та заочному факультетах, ФСЕУ. З листопада 2001 р. проводяться заняття з аспірантами.

Кафедра має високий рівень науково-педагогічних працівників. У різний час тут працювали провідні вітчизняні лінгвісти доктори наук, професори Л. А. Лисиченко, С. І. Дорошенко, О. О. Маленко, С. В. Ломакович, яка була першим завідувачем, професор О. А. Олексенко. З вересня 1998 р. кафедру очолює заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук доцент П.О. Редін. Під його керівництвом сформовано стабільний штат викладачів.

Діяльність кафедри спрямована на формування й вироблення достатнього рівня мовної компетентності майбутніх публічних управлінців, спеціалістів із менеджменту й управління персоналом, підвищення мовної вправності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Кафедра здійснює експертизу й атестацію осіб, які претендують на вступ до державної служби.

На факультеті підготовки магістрів державного управління викладаються такі модулі:
Основні дисципліни

• Публічний дискурс

Факультет ФСЕУ

Основні дисципліни

• Українська мова
• Українська мова та ділове спілкування
• Українська мова (за професійним спрямуванням)

Факультативні дисципліни

• Українська ділова мова
• Ділова українська мова

Основні навчально–методичні публікації

1. Редін П.О. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. / П.О. Редін, В.М. Терещенко. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 232 с.

2. Редін П.О. Практичний курс української мови: навч. посіб. Вид. 4–те. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 200 с.

3. Редін П.О. Українська ділова мова: навч. посібник / П.О. Редін, В.М. Терещенко. – Вид. 4–те. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 256 с.

4. Загребельна Л.С. Діловодство в управлінській діяльності: навчальний посібник для студентів факультету соціально–економічного управління / Л.С. Загребельна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 92 с.

5. Терещенко В.М. Українська мова та література. Навч.–практ. довідник / В.М. Терещенко. – Х.: Торсінг плюс, 2014. – 384 с. :іл.

6. Гамова Г.І. Ораторське мистецтво: навч. посібн. / Г.І. Гамова. – 3–тє вид. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 168 с.

7. Піддубна В.В. Польська мова. – Ч. 1: навч. посіб. / В.В. Піддубна. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 156 с.

8. Редін П.О. Культура мовлення державного службовця: [навч. посіб.]. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2016. – 200 с.

Наукові напрямки кафедри

Колективом кафедри здійснюються наукові дослідження.

Зокрема виконано такі НДР:

1. "Особливості функціонування та розвитку української мови в офіційно–діловій сфері".

2. "Шляхи вдосконалення культури мовлення державного службовця".

3. "Культура українського мовлення державного службовця як складова фахової компетентності".

4. "Підвищення культури українського ділового мовлення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування".

На сьогодні кафедра розробляє науково–дослідну тему "Підвищення мовленнєвої компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах євроінтеграційних процесів"

Основні наукові публікації

1. Редін П.О. Концепт "воля" в українській мовній картині світу: монографія / П.О. Редін, О.О. Яцкевич. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 264 с.

2. Редін П. Простір і час в українській фразеології [Текст]: монографія / П.О. Редін; передмова В.М. Терещенка; уклад. покажч. Н.В. Піддубна, В.М. Терещенко, Н.В. Щербакова. – Х.: "Друкарня Мадрид", 2017. – 160 с.

3. Гамова Г.І. Прагмалінгвістичні основи знань з ділової української мови в публічному управлінні / Г.І. Гамова // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.–практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ: НАДУ, 2016. – С. 370–372.

4. Гамова Г.І. Методичні підходи до реалізації мовної компетенції публічних управлінців / Гамова Г.І., Загребельна Л.С. // Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез XVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2017. – С. 301–304.

5. Загребельна Л.С. Напрями освоєння професійного мовлення майбутніми управлінцями / Л.С. Загребельна // Мова в професійному вимірі: комунікативно–культурний аспект: матер. Міжнар. наук.–практ. конф. (17–18 грудня 2014 р.: У 2–х ч. – Ч. ІI. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – С. 62–64.

6. Загребельна Л.С. Конотації як додаткові елементи значення в структуру синонімічної групи / Л.С. Загребельна // Теорія і методика навчання: проблеми та наукові пошуки: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун–ту ім. Г.С. Сковороди. – Х.: ХНПУ, 2015. – Вип. 10. – С. 45–51.

7. Загребельна Л.С. Семінари–тренінги як форма поглиблення вмінь і навичок майбутніх державних службовців з діловодства / Л.С. Загребельна // Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.–практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3–4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ: НАДУ, 2016. – С. 385–386.

8. Піддубна В. Полонізми в лексичній системі української літературної мови / В. Піддубна. // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 28 (32). – С. 34–36.

9. Піддубна В.В. Висвітлення питання про польський вплив на українську мову в науковій літературі / В.В. Піддубна. // Лінгвістичні дослідження. – 2015. – № 39. – С. 177–181.

10.Піддубна В.В. Українсько–польські та польсько–українські словники усталених виразів: проблемні питання / Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, В.В. Піддубна. // Лінгвістичні дослідження. – 2015. – № 39. – С. 43–55.

11.Терещенко В.М. Асиметричність складносурядних пояснювальних речень як наслідок актуалізації прагматики ввічливості / О.О. Полозова, В.М. Терещенко // Український світ у наукових парадигмах: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун–ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 69–75.

12.Терещенко В.М. Зміст сертифікаційної роботи на отримання державним службовцем сертифіката про володіння державною мовою / П.О. Редін, В.М. Терещенко // Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації: зб. тез ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квіт. 2017 р. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2017. – С. 320–324.

13.Терещенко В.М. Місце конструкцій із пояснювальним відношенням у класифікаціях складного сполучникового речення / В.М. Терещенко // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун–ту ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 45. – С. 103–108.

14.Ткаченко Л.П. Сучасні зміни в лексичному складі української мови / Л.П. Ткаченко // Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки: зб. наук. праць. – Х.: ХНПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 77–82.

15.Ткаченко Л.П. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до діалогічної взаємодії в навчально–виховному процесі / Л.П. Ткаченко // Педагогіка та психологія: зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Х.: "Смугаста типографія", 2016. – Вип. 52. – С. 210–219.

16.Ткаченко Л.П. Риторика в системі професійного навчання: історія становлення навчальної дисципліни / Л.П. Ткаченко. – Монографія. – Х.: Видавець Рожко С.Г. – 2016. – 428 с.

Бібліотечка кафедри

Загребельна Л.С. Діловодство в управлінській діяльності (навч. посібн.)

Фото кафедри української мови

Колектив кафедри:

Завідувач кафедри – к. філол. н., доц. Редін Петро Олексійович

професор – к.філол.н., доц. Гамова Ганна Іванівна

доцент — к.філол.н., доц. Загребельна Лариса Семенівна

доцент — к.філол.н., доц. Терещенко Василь Миколайович

доцент — к.пед.н., доц. Ткаченко Лідія Петрівна

доцент — к.філол.н. Піддубна Вікторія Вікторівна

старший лаборантКваша Андрій Сергійович

Телефон кафедри: (057) 732–09–51 (дод. 140)

E-mail: ukr.mova30@gmail.com