В.О.завідувача кафедри
доктор наук з
державного управління,
професор
Статівка
Наталія Валеріївна

«Суть будь–якого бізнесу – персонал, продукт, прибуток.
Якщо у Вас проблеми з першим пунктом, про два інші можете забути»

Лі Якокка

Кафедра управління персоналом та економіки праці була створена у 2003 році, шляхом виділення зі складу кафедри економічної політики. На сьогоднішній день кафедра є профілюючою і випускаючою, у підготовці студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра з двох галузей знань:

05 — «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю (051) «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»;

07 — «Управління та адміністрування» за спеціальністю (076) «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією «Організація та економіка підприємництва».

Підготовка студентів здійснюється на основі дотримання державних стандартів освіти за сучасними навчальними програмами, що відповідають вимогам і умовам Болонського процесу, учасником якого є Україна.

Фахівцям з даних спеціальностей надані широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь, які в XXI столітті стають джерелом стратегічного розвитку не тільки окремого підприємства, а й країни в цілому.

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

Колектив кафедри викладає сукупність дисциплін при підготовці фахівців на денній та заочній формах навчання по спеціальностях «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування»:
• Аудит персоналу
• Вступ до фаху
• Глобальна економіка
• Державне регулювання зайнятості
• Державні механізми підтримки підприємництва
• Економіка й організація інноваційної діяльності
• Економіка праці й соціально–трудові відносини
• Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
• Історія економіки та економічної думки
• Конкурентоспроможність національної економіки
• Корпоративна соціальна відповідальність
• Лідерство та партнерство
• Менеджмент і адміністрування. Модуль 4. Управління персоналом
• Менеджмент продуктивності
• Методологія наукових досліджень
• Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність підприємства
• Мікроекономіка
• Мотивування персоналу
• Нормування праці
• Організація праці
• Основи економіки. Модуль 3. Мікроекономіка
• Основи технологічних систем
• Податкова система
• Психологія та педагогіка
• Регіональна економіка
• Ринок праці
• Розвиток персоналу
• Системи технологій промисловості
• Служба персоналу
• Соціологія праці
• Стандартизація та сертифікація продукції
• Стиль та імідж менеджера
• Стратегічне управління людськими ресурсами
• Технології управління персоналом
• Управління змінами
• Управління конфліктами
• Управління персоналом
• Управління трудовим потенціалом
• Фінансовий менеджмент
Аудиторне навантаження викладачів кафедри щорічно становить біля 3,8 тис. годин.

Викладачі кафедри також здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами з усіх вищевикладених спеціальностей.

Науково–методична робота кафедри

З 2016 року на кафедрі проводиться науково-дослідницька робота за темою «Механізми державного регулювання розвитку людських ресурсів України», метою даної роботи є розвиток теоретичних, методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи механізмів державного регулювання розвитку людських ресурсів України.

На кафедрі за комплексним науковим проектом Академії «Державне управління та місцеве самоврядування» було виконано 2 науково–дослідних роботи:

– «Вдосконалення державних механізмів управління ефективністю використання трудового потенціалу регіону» (2005 – 2006 рр., номер державної реєстрації 0105U002746).

– «Механізми розвитку трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування» (2013 – 2014 рр., номер державної реєстрації 0112U001166).

Підготовка науково–педагогічних кадрів (аспірантура)

Протягом 2003–2020 рр. на кафедрі захищено 4 докторських, 13 кандидатських дисертацій, здійснено підготовку 5 здобувачiв.

Напрямки підготовки кандидатських та докторських дисертацій:
• управління, мотивація та розвиток персоналу;
• управління трудовим потенціалом;
• напрями підвищення продуктивності аграрного сектору;
• проблеми зайнятості та безробіття;
• управління міграцією робочої сили;
• економіка праці й соціально–трудові відносини;
• шляхи вдосконалення пенсійного вдосконалення;
• проблеми інвестицій в регіональній економіці;
• процеси глобалізації світової економіки.

Основні навчально–методичні публікації

Підручники, посібники, монографії

1) Історія економіки та економічних теорій: підручник / В.О.Сивоконь, Н.В.Статівка, В.Л.Міненко та ін.; за заг.ред. к.е.н., доц. В.О.Сивоконя, д.держ.упр., проф. Н.В.Статівки.  Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019.  620 с.
2) Розвиток людських ресурсів у сфері підприємництва: теорія і практика державного регулювання: монографія / Н.В.Статівка, О.В.Жадан, В.Л.Міненко [та ін.]; за заг. ред.. д.держ.упр., проф. Н.В.Статівки, д.держ.упр., проф. О.В.Жадана.-Х..: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – 200 с.
3) Статівка Н.В., Косенко А.В. Роль маркетингу у розвитку сільських територій. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: науково-теоретичні аспекти : монографія / За заг. Ред. М.А. Латиніна. Харків : Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020.
4) Статівка Н. В., Батюк А. А. Соціальне партнерство на ринку праці молоді. Соціальний капітал як фактор економічного зростання суспільства: інституційний аспект аналізу : монографія / Нар. укр. акад.; за ред.. Г. Б. Тимохової [каф. економіки та права]. Харків : Вид-во НУА, 2019. С. 169–177 (180 с.).
5) Управління розвитком підприємництва в Україні: реалії та перспективи : монографія / Н. В. Статівка, О. В. Жадан, В. Л. Міненко та ін. ; за заг. ред. Н. В. Статівки, О. В. Жадана. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 252 c.
6) Padafet I., Streltsov V. Ocena poziomu rozwoju zasobów ludzkich regionów Polski a Ukrainy za pomocą wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). Zmiany na rynku pracy – perspektywa pracodawcy i pracownika: monografia. Slupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, 2019. S. 164-173.

Наукові статті

1) Dunayev, I., Stativka, N., Milash, O., Nadtochii, A., Kovalenko, N. Reshaping Institutional Basis for Regional Economic Progress: Findings for Present-Day Ukraine and Promising Democratic Countries. Progress in Economics Research. 2020. Volume 44. Chapter 2. URL : https://novapublishers.com/shop/progress-in-economics-research-volume-44.
2) Koev, S., R., Smahluk A., Nadtochii A., Chepurda L. et al. (2019). Determination of the Quality of Human Resources in Strategic Company. ManagementAcademy of Strategic Management Journal. 2019. Vol.18. Issue : 4. URL: https://www.abacademies.org/articles/determination-of-the-quality-of-human-resources-in-strategic-company-management-8386.html11. (Scopus)
3) Kucheriava K., Stativka N. Structural changes in the employment of Ukrainian population and their regulation. Modern world tendencies in the development of science : collective monograph. London, United Kingdom. 2019. Vol. 1. P. 204–217. (Web of Science).
4) Ziuz O., Dunayev I., Stativka N., Kuts Yu. Analisys of mechanisms for establishing cooperation between public authorities, private sector and public in domestic waste management in Ukraine. Public policy and administration. 2020. Vol 19, №1. p. https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/index (ISSN online 2029-2872)
5) Myrna N., Padafet I. Ukraine’s assotiation agenda and peculiarities of acquisition of the international technical assistance [Electronic resource]. Bulletin of National University of Civil Defence of Ukraine. Kharkiv, 2018. Vol. 8. P. 244-249.
6) Hordiienko Y., Stativka N.. Social dimensions of evaluating the implementation of the social protection state policy of combatants (on the example of ATO participants) in Ukraine. Theoretical and practical aspects of the development of the european research area : monograph. Riga, Latvia. 2020. Р. 153-168.
7) Stativka N., Bubliy M. The essence and functions of state regulation of the educational services market // International scientific journal “Internauka”. 2020. №12. Р. 15-17.
8) Бублій М.П. Закордонний досвід державного управління розвитком соціальної інфраструктури міст і поселень Державне будівництво, Електронне наукове видання. №2. 2019. Режим доступу до журналу: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/35/33
9) Бублій М.П., Статівка Н.В. Функціональні характеристики сучасних інформаційно-технологічних факторів як імперативу переходу до моделі публічного управління. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. 2020. № 3 (9) травень. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. С. 218-228.
10) Жадан О.В. Людський чинник реалізації державної політики розвитку інноваційної економіки. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. Вип. 1 (68). С. 92-99.
11) Жадан О.В., Міненко В.Л. Євроінтеграційні тенденції розвитку державної політики зайнятості молоді в Україні. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. Вип. 2 (65). С. 242-249.
12) Жадан О.В. Стимулювальні системи оплати праці у сфері публічного управління. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. Вип. 2 (61). С. 90-96.
13) Жадан О.В., Ушакова М.В. Роль бюджетної декларації в реалізації державної політики реформ в Україні. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. №1 (55). С. 134-141.
14) Крамарева О.С., Бережна Н.І. Збалансованість ринку праці як фактор економічного зростання. Економічна теорія та право. Зб. наук.пр. редкол.:А.П. Гетьман та ін.- Харків: Право, 2018.- № 1(32)- 38- 48 с.
15) Кучерява К. Я., Статівка Н.В. Основні складники комплексного механізму детінізації економіки України. Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 3 (22). С. 121–130. URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/3_2019.pdf
16) Надточій А. О., Смаглюк А. А. Нерівність в українському суспільстві: підходи до явища, оцінка масштабів, наслідки, пропозиції. Теорія та практика держаного управління. 2020. №2. С. 113-123.
17) Падафет Ю.Г. Організаційно-правові аспекти формування та розвитку організаційної культури державної служби. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. Вип. 2 (69). C. 208-214.
18) Падафет Ю.Г. Престиж публічної служби як складова демократичного врядування. Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 3(42). С. 152-159.
19) Смаглюк А. А., Надточий А. О. Аналіз ринку кондитерських виробів України та перспективи його розвитку. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2020. № 2. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15823961346397.pdf (дата звернення: 20.02.2020).
20) Статівка Н. В., Бублій М. П. Державно-приватне партнерство у процесі розвитку соціальної інфраструктури регіону Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. 2019. № 3 (5) грудень. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. С. 208–217. URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/5/ekspert-3-5-2019.pdf.
21) Статівка Н. В., Бублій М. П. Особливості державного регулювання туристично-рекреаційної діяльності на основі концепції сталого розвитку. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. № 4 (67). С. 8–16.
22) Статівка Н. В., Бублій М. П. Специфіка використання програмно-цільового методу державного управління у модернізації соціальної інфраструктури. Science and global studies : Abstracts of scientific papers of International Scientific Conference, 30 December 2019. Bratislava, Slovakia. Financial And Economic Scientific Union, 2019. Р. 59–62.
23) Статівка Н. В., Марченко Л. Ю. Вплив мотивації персоналу на кадрове забезпечення діяльності Державної казначейської служби України Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. Вип. № 2 (56). С. 131–143.
24) Статівка Н. В., Марченко Л. Ю. Розвиток інституту громадського бюджету в Україні. International Academy Journal «Web of Scholar». 2019. № 10 (40). С. 42-47. URL: https://ws-conference.com/webofscholar

Силабус_НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ

Колектив кафедри:

Завідувач кафедри – д.держ.упр., проф. Статівка Наталія Валеріївна
професор – д.держ.упр., проф. Жадан Олександр Васильович
професор — к.е.н., проф. Мельникова Клавдія Іванівна
професор — д.держ.упр., проф. Міненко Володимир Леонідовичдоцент — к.держ.упр., доц. Бублій Максим Петрович
доцент — к.е.н., доц. Дробязко Людмила Василівна<
доцент — к.е.н., доц. Крамарева Ольга Сергіївна<
доцент — к.держ.упр., доц. Надточій Алла Олександрівна
доцент — к.держ.упр., доц. Орел Юрій Леонідович
доцент — к.держ.упр., доц. Падафет Юлія Геннадіївна
доцент — к.держ.упр., доц. Покотило Тетяна Василівна
доцент — к.е.н., доц. Смаглюк Анна Андріївна
доцент — к.держ.упр. Кучерява Каріна Якупівна
старший лаборантШатун Олена Вікторівна